MakalelerPOS CİHAZLARININ SATIŞ DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASININ VERGİSEL BOYUTU VE POS TEFECİLİĞİNİN HUKUKİ BOYUTU

I-GİRİŞ  Son yıllarda bankalardan kredi alamayan, piyasadan tahsil etmesi gereken alacaklarını tahsil edemeyen ve borçlarını zamanında ödeyemeyen firmaların kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için, tanıdıklarının kredi kartları ile satış yapmış gibi işlem yaptıkları görülmektedir. ...

Detay

NASIL İHBAR İKRAMİYESİ ALINIR?

İHBAR MÜESSESİ’NE İHBAR EDEN GÖZÜYLE BAKACAK OLURSAK!!! İhbar müessesi 1905 sayılı yasa ile düzenlenmiş olup, devlet bu yasa ile ulaşamadığı vergi kayıp ve kaçaklarını ortaya çıkararak gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Devlet vergi ve kaçaklarının azaltılmasına yardım sağlayan bu vatandaşlara bu...

Detay

RE'SEN TARHİYAT

Re’sen Tarhiyat Nedir-Re'sen Tarhiyatın Mahiyeti Nedir-Re'sen Tarhiyatın Sonuçları Nelerdir? Re’sen Tarhiyat Nedir Matrahın maddî delillere, kanunî ölçülere dayanılarak kısmen ya da tamamen saptanmasına olanak bulunmayan durumlarda ve zamanında beyanname verilmemesi gibi bir kısım ...

Detay


TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ-TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ HUKUKSAL SONUÇLARI İLE TAKDİR KOMİSYONU KARARLARINININ YARGISAL DENETİMİ- TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ YARGI MERCİLERİNCE GEÇERSİZ SAYILMASINA İLİŞK...

Detay

YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

Türk vatandaşlarının, yurtdışında geçen çalışma sürelerinin , yurt dışında bulunan ev kadınlarının ise orada geçirilen  sürelerinin , borçlanma yolu ile Türkiye’de çalışılmış  gibi sayılması ve varsa , Türkiye’deki çalışma süreleri ile birleştirilerek ,emeklilik aylığına hak kazanmaları mümk&...

Detay

ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ VE ORTAKLARI HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI

6183 sayılı yasanın 13.maddesinde düzenlenmiş bulunan ihtiyati haciz müessesesi; kamu alacağının tahsilini güvence altına almak amacıyla, kanunda belirtilen sebeplere dayanılarak, kamu borçlusunun bazı mal, alacak ve haklarına, önceden ve geçici...

Detay


YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CEZA YARGILAMASINDA DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ-TESLİM ETMEME(GİZLEME) SUÇU

Suçun  Müeyyidesi:Defter ve belgeleri vergi dairelerince yapılacak vergi incelemeleri sırasında incelemeye yetkili kılınmış kişilere süresi içerisinde ibraz ve teslim etmeme halinde sorumlu kişi hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis istemli kamu davası açılmaktadır.   Bu olay nedeniyle bir çok kişi mağdur olmakta,...

Detay

TAHSİLAT ZAMANAŞIMI KAVRAMI İLE TAHSİLAT ZAMANAŞIMINI KESEN HALLER

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 102nci maddesinin 1inci fıkrasında, amme alacağının, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı, 103üncü maddesinde ise tahsil zamanaşımını kesen nedenler hükme bağlanmıştır.   ...

Detay

VARLIK BARIŞI

29,05,2013 Tarih ve 28661 sayılı Resmi gazete yayınlanan 6486 sayılı kanun gereği, Gerçek veya Tüzel Kişilerce, 15,04,2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan ; para,altın, döviz menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar 31,07,2013 tarihine kadar TL cinsi...

Detay


SAHTE FATURA DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇU

Vergisel suç kapsamında ele alacağımız  sahte fatura düzenleme veya kullanma suçu Vergi Usul Kanunun 359’uncu maddesinde düzenlenmiştir.   Vergi suçları vergi mükellefleri ve sorumluları ile bunlarla hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin kanunda düzenlenmiş olan cezayı gerektirec...

Detay

Oto alım satımından dolayı Geriye Dönük Mükellefiyet

Oto alım satımından dolayı Geriye Dönük Mükellefiyet Tesisine Danıştay Kararları doğrultusunda bir bakış Bir takvim yılı içerisinde birden fazla oto alıp satanlara vergi dairelerince re’sen geçmişe dönük mükellefiyet tesis ettirilerek, ilgili yıllara ait gelirlerini beyan etmediklerinden bahisle cezalar gönderilmektedir.Söz konusu bu uygulama neticesi, haricen oto...

Detay

VERGİ AVUKATININ ÖNEMİ

Vergi avukatlığının yasallığı açsından mevcut avukatlık kanununda değişiklik yapılmasına dair avukatlık kanunu yasa taslağında bana göre avukatlık mesleğinde branşlaşmaya da yer verilmelidir.   Günümüzde değişen ekonomik ve sosyal dengeler, değişen ve derinleşen yasal düzenlemeler avukatlık mesleğinde de branşlaşmanın ö...

Detay


Altınşehir Adana Dergisi Röportajı - Sizin Hukuk Danışmanınız Var mı ?

Küreselleşmenin gittikçe artması, mevzuat açısından ülkelerde birçok yeni kavramların doğmasına neden oluyor. Tek tek insanların küreselleşen dünyayla uzaktan veya yakından ilgisi olmasa dahi herkes, dünyaya adapte olmak uğruna değişen yasalarla karşı karşıya geliyor. Çünkü yasalar vatandaşları dışarıyla ilişkisi var ya da yok diye ayırarak çıkmıyor. Ülkelerin birbirine entegre olması...

Detay

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Bilinmesi Gereken Herşey

Kimler Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefidir?   197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde "Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." h...

Detay

ANNONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET ORTAĞI VE KANUNİ TEMSİLCİNİN ŞİRKETİN VERGİ BORCUNDAN DOLAYI SORUMLULUĞU

Küresel ekonomi ve buna bağlı olarak rekabet şartlarının artması neticesi; kurumsallaşma,kalite,arge,ihracat, ithalat, müşteri portföyü ve memnuniyeti gibi etmenler eskiden aile şirketi olarak işletilen küçük işletmelerde şirketleşmeyi olmazsa olmaz hale getirmiştir.Zira şirketleşme yolu ile sermaye, emek ve bilgi bir araya getirilmektedir. ...

Detay


VERGİ HUKUKUNDA TANIK BEYANININ DELİL NİTELİĞİ

VERGİ HUKUKUNDA TANIK BEYANININ DELİL NİTELİĞİ       1-Genel Bilgi     Yargılama konusu olay hakkında beş duyuları marifetiyle öğrendiklerini hakime anlatan kişilere “tanık”, bunların yaptıkları açıklamalara da “tanık açıklamaları” de...

Detay

VERGİ HUKUKUNDA İSPAT VE DELİL

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ   SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ   MALİ HUKUK ANA BİLİM DALI   VERGİ HUKUKUNDA İSPAT VE DELİL    Proje       Hazırlayan: &nbs...

Detay

VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA

I-GİRİŞ Vergi idaresi ile vergi ödevlileri arasında, vergi hukuku uygulamalarından kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların giderilip vergi alacağının tahsil edilebilmesi için, vergi hukuku...

Detay


6111 sayılı Kanunun

6111 sayılı Kanunun Vergi Hukuku Açısından Getirdiği Düzenlemeler   611 sayılı yasa 25.02.2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.   1- Yapılan bu düzenleme ile öncelikle tüm mükellefler açısından 31.12.2010 tarih...

Detay

Kira Geliri Beyanına İlişkin Hususlar

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak adlandırılırlar ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulurlar.       Kanun kısaca;  mesken, işyeri ve ara&c...

Detay

Neden vergi avukatı?

Türkiye’de davaların bir avukat aracılığıyla takibi zorunlu değildir. Avukatlık Yasasının 35/3 maddesine göre, dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.Ancak, yargılama sisteminin karmaşıklığı nedeniyle avukat olmadan yapılan işlemlerde, hata yapılması olasılığı çok yüksektir. Bu ise hak kayıplarına neden ol...

Detay
geri