Haberlereşyaların hangi pozisyona dahil olacağı konusunda mahkemece yapılacak değerlendirme sonucunda Gümrük Giriş Tarife İzahnamesi’nde yer alan açıklamalar da dikkate alınarak karar verilmesi gerektiği hakkında

YEDİNCİ DAİRE Esas No : 2020/1718 Karar No : 2020/4691 TEMYİZ EDEN (DAVALI) : …Vergi Dairesi Müdürlüğü … KARŞI TARAF (DAVACI) : … Petrol Enerji Madencilik Doğalgaz Taşımacılık Alkol Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU :… Bölge İdare Mahkemesi …. Vergi Dava Dairesinin … tarih ve E:.., K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir. YARGILAMA SÜRECİ : Dava ko...

Detay

Başmüdürlüklerin/Bölge Müdürlüklerinin, itiraza konu vergi ve ceza miktarlarında artırım yapma yetkisinin olmadığı hakkında. İstanbul vergi avukatı

DA N I Ş T A Y YEDİNCİ DAİRE  Esas No : 2016/8401 Karar No : 2020/3813   TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı adına … Gümrük Müdürlüğü … VEKİLİ : Av. … KARŞI TARAF (DAVACI) : … Elektrik Elektronik Taahhüt İnşaat Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve...

Detay

idarenin müeyyideli yazısı,ihtirazi kayıtla beyan,re'sen araştırma ilkesi

vergi Dava Dairleri Kurulu 22/05/2020 tarih ve 2020/485 Esas-2020/601 Karar sayılı ilamı (Vergi Usul Kanunu, İdari Yargılama Usulü Kanunu, idarenin müeyyideli yazısı, ihtirazi kayıtla beyan, re’sen araştırma ilkesi) Özet: i. İdarenin müeyyideli yazısı doğrultusunda verilen düzeltme beyannamesine konulan ihtirazi kaydın tarh ve tahakkuk ettirilen vergi, gecikme faizi ve cezalara karşı dava açma hakkı vereceği ii. Açılan davada dava...

Detay


vergi dava daireleri kararları

...

Detay


geri