Avukat Halil İbrahim Turan - Vergi Hukuku - Vergi Davası - Vergi Mahkemesi - Vergi Avukatı

Makaleler
Zamanaşımı Süresinin Dolmasından Önce Yapılan Çok Cüz’i Miktardaki Ödemenin Zamanaşımı Süresinin Dolmasını Kesmeyeceği Hakkında

Uygulamada vergi daireleri çalışanları tarafından amme borçlarının zamanaşımına uğramasını engellemek amacıyla mükelleflerin bilgisi ve onayı dışında cüzi ve komik miktarda ödemlerin yapıldığı hususu ile sıkça karşılaşılmaktadır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 102'nci maddesinin 1'inci fıkrasında, amme alacağının, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl içinde tahsil edilmemesi halinde zamanaşımına uğrayacağı açıklanmıştır.

Yine 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun  103'üncü maddesinde ise tahsil zamanaşımını kesen nedenler  ödeme, haciz tatbiki, ödeme emri tebliği, icra işlemi sonucu her çeşit tahsilat, mal beyanı, amme alacağını teminata bağlama işlemi, amme alacağının ödeme planına bağlanması, yargı yerince bozma kararı verilmesi  haciz işlemi olarak hükme bağlanmıştır.

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 103'üncü maddesin 1'inci fıkrasının 1'inci bendinde de “ödeme”  tahsil zaman aşımını kesen nedenler arasında sayılmıştır.

Nitekim Danıştay 3. Dairesi 25.09.2012 tarih ve 2010/4340 Esas-2012/3047 Karar sayılı ilamında bu  hususa yer vererek, Zamanaşımı süresinin dolmasından önce yapılan 1 kuruş tutarındaki ödemenin davacı tarafından yapıldığının kabulünün ticari icaplara uygun düşmediği, söz konusu ödeme nedeniyle tahsil zamanaşımı süresinin kesildiğinden bahsedilmesine olanak bulunmadığına hükmetmiştir.

Yukarıda açıkladığımız yasal mevzuat ve emsal Danıştay kararı göz önüne alındığında; vergi borcu olan mükellefin söz konusu yüklü miktarlı vergi borcu için çok cüz’i miktarda ödeme yapması ticari icaplara uygun düşmediği açık olduğundan yasayı dolanmak amacıyla yapılan bu tür girişimleri yargı uygulaması kabul etmemektedir.

 Mükellefler vergi borçlarının zamanaşımına uğrayıp uğramadıklarını ancak icra dosyasındaki belgelerden zamanaşımını kesen yukarıda sıraladığımız sebeplerin olup olmadığını öğrenebilirler.

vergi davasına bakan vergi avukatı olarak vergi avukatı kanalı ile açacağiınız vergi davasında yukarıda belirttiğimiz hususların gözönğnde bulundurulması gerekmektedir.Diğer Makalelergeri