Makaleler
randıman incelemesi nedir

I-VERGİ İNCELEMELERİNDE RANDIMAN İNCELEMESİ

1-Randıman İncelemesi Nedir?

 Türkiye’de vergilerin büyük çoğunluğu beyan esasına göre toplanmaktadır. Yani mükellefler vergi matrahlarını ve ödenecek vergilerini kendileri beyan etmektedirler. Vergi idaresi de bu beyanların doğruluğunu kontrol etmek amacıyla, vergi incelemeleri yapmaktadır. Yapılan vergi incelemelerinde çok değişik yöntemler uygulanmaktadır.

Vergi İncelemesinden maksadın, ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamak olduğu 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 134’ üncü maddesinde belirtilmiştir. Vergi İncelemeye yetkililer yaptıkları incelemeler sırasında delil serbestisi ilkesi kapsamında inceleme tekniklerinden faydalanmaktadır.

Kullanılan inceleme tekniklerinden birisi de randıman analizidir yani randıman incelemesidir. Üretim işletmelerinde imalata giren hammadde ve yardımcı maddeler ile diğer üretim girdilerinden hareketle yapılan hesaplamalara göre, üretilmesi gereken mamul ve çıktıların hesaplanması randıman (verim) olarak adlandırılmaktadır.

2-Randıman İncelemesinde Amaç Nedir?

 Yukarıda da açıklandığı üzere vergi incelemeleri sırasında mükellef beyanlarının doğruluğunun kontrolü amacıyla değişik inceleme teknikleri kullanılmaktadır. Bu inceleme tekniklerinden birisi de randıman incelemesidir.

Randıman incelemesinde mükellefin üretim teknolojisi, üretimde kullandığı makine ve ekipman, hammadde, üretim girdileri, fire oranları vb. hususlar dikkate alınarak gerçek üretim miktar ve değerlerine ulaşılmaya çalışılmaktadır.

Kayıtlarda yer alan üretim miktarı ile randıman incelemesi sonucunda bulunan miktarın farklı olması durumunda cezalı tarhiyat yapılması söz konusu olabilmektedir.

3-Randıman İncelemesi Sırasında hangi verilerden Yararlanılır?Randıman incelemesinde neler gözönünde bulundurulur?Randıman İncelemesinde hangi hususlara Dikkat edilmelidir?

Randıman incelemesi sırasında, ortaya çıkan miktar farklarının parasal karşılıkları hesaplanırken, Vergi Usul Kanunu’nun değerlemeye ilişkin hükümlerinin de dikkate alınması gerekmektedir.

İncelemeler, işletmelerin vergilendirme dönemleri esas alınarak yapıldığından, her vergilendirme döneminin randıman hesaplamalarının ayrı yapılması, dönem başı ve dönem sonu emtia miktarlarının, fire ve zayi olan mal miktarlarının bilinmesi gerekir.

Mükellef hangi faaliyette bulunuyorsa o faaliyete ilişkin fire oranları ve randıman verilerinin ilgili Ticaret Odasından temin edilmesi, mükellefin bu konudaki beyanlarının dikkate alınması, gerekirse kaydi envanter yapılması, üretim faaliyetinde kullanılan ve maliyeti etkileyen bütün girdilerin dikkate alınması suretiyle işletmede üretilebilecek mamul miktarı hesaplanıp mükellefin beyanları ile karşılaştırılarak varsa kayıt dışı hasılat tespit edilmelidir.

4-Hangi işletmelerde Randıman İncelemesi Yapılır? Randıman İncelemesi Yapılabilecek İşletmelerin Faaliyet Konuları Neler olmalıdır?

 Mükellef mal veya hizmet üretimi faaliyeti ile uğraşıyorsa ve tam kapsamlı vergi incelemesine tabi tutuluyor ise genellikle işletmenin randıman incelemesinin de yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.

Ancak işletmede herhangi bir üretim yoksa ve sadece emtia alım-satımı ile uğraşıyor ise bu durumda randıman incelemesi  yapılamayacaktır.

Sadece mal üretimi yapan işletmelerde değil, hizmet üretimi yapan işletmelerde de faaliyetin özelliğine göre randıman incelemesi yapılabilir.

 Örneğin halı yıkama faaliyetinde bulunan bir işletmede, kullanılan elektrik, su temizlik malzemesi ve diğer girdiler dikkate alınarak, yıllık yıkanan halı miktarı hesaplanabilir. Fason işçilik yapan işletmelerde de yapılan işin mahiyetine göre randıman incelemesi yapılabilir.

Ancak esas olarak randıman incelemesi mal üretimi yapan işletmelerde uygulama alanı bulmaktadır. İncelemenin kapsamının sınırlı olması durumunda da inceleme gerekçesine göre randıman incelemesi yapılabilir.

Örneğin üretim işletmesinin belgesiz satış yaptığı, belgesiz hammadde veya yardımcı madde satın aldığına ilişkin incelemelerde randıman incelemesi yapılabilir.

Randıman incelemesinde genellikle hareket noktası üretime sevk edilen hammadde miktarından hareketle, üretilmesi gereken mamul miktarı hesaplanmaktadır.

            II- RANDIMAN İNCELEMELERİNDE KULLANILAN ARAÇLAR VE             BELGELER NELERDİR? RANDIMAN İNCELEMESİNDE GÖZÖNÜNDE      BULUNDURULMASU GEREKLİ HUSULAR NELERDİR?

1- Mükellefin Defter Ve Belgesi

Belirtildiği üzere randıman incelemesi ile gerçek gelir veya gerçek giderlerin saptanabilmesi için ya üretilen mamul miktarından yada mamulün üretiminde kullanılan hammadde, yardımcı maddeden hareket edilir.

Üretime sevk edilen hammadde veya yardımcı maddeden ne kadar ürün üretileceği veya üretilen ürün için ne kadarlık hammadde veya yardımcı malzemeye ihtiyaç duyulduğunun tespiti noktasında hiç kuşkusuz başvurulacak ilk kaynak mükellefin defter ve belgeleridir. Mükellefin defter ve belgeleri aynı zamanda randıman incelemelerinin başlangıç noktasını da teşkil eder.

2- Kapasite raporları

İşletmelerin belli bir mal veya hizmeti ya da belirli mal veya hizmetler grubunu ortaya çıkarabilme, başka deyişle üretme, yetenek ve olanaklarının belirli bir ölçü ile ifadesine işletme kapasitesi adı verilir.

Kapasite  raporlarındaki veriler gerçek durumdan farklı olabilir veya makinelerin çalışmasında dönem içerisinde bazı teknik aksaklıklar meydana gelmiş veya makine başındaki ustabaşının hatası sonucunda üretimde istenilen verimi sağlanamamış, üretimde kullanılan hammadde belirli kalitede olmamış olabilir.

Örneğin Danıştay; “İmalata verilen ürünlerden elde edilecek mamul maddenin miktar ve niteliği işletmenin yapısına,imalat usulüne, işçilerin ustalığına göre işletmeden işletmeye farklı olacağı kuşkusuzdur. Randımanı dolayısıyla hasılatı etkileyecek değişik nedenlerin varlığı karşısında, tek başına ortalama randımanın sağlanamamış olmasının resen takdir nedeni olmaması gerekir.”  yorumunu getirmiştir.

Bu açıklamalar ışığında randıman incelemelerinde sağlıklı sonuca ulaşabilmek için; randıman sonucunda ulaşılan üretim miktarını etkileyecek tüm ihtimalleri gözden uzak tutmamak gerekir.

Mükellef eğer randıman farkının makinelerdeki teknik aksaklıklar, ustabaşının yetersizliği, hammaddenin istenilen kalitede olmaması gibi nedenlere dayandırıyorsa bu hususları ispat etmesi istenmeli veya diğer araştırmalarla bu durumun var olup olmadığına bakılmalıdır.

3- İşletmenin Faaliyet Konusuna Göre Oluşabilecek Fire Oranı

Üretim sırasında veya üretimden sonra fire olarak adlandırabileceğimiz kimi üretim kayıpları meydana gelebilmektedir. Randıman hesaplamaları sırasında; mükellefe ait kapasite raporlarında belirtilen veya mükellefin ifade ettiği veya çeşitli meslek kuruluşlarından alınan fire oranlarının da dikkate alınması gereklidir.

Örneğin ekmek imalinde kullanılan unda, üretim aşamasında fire meydana gelmişse; fire oranının üretime sevk edilen una uygulanması sonucunda bulunacak tutarın, toplam un tutarından düşülmesinden sonra kalan kısmının randıman hesaplarına konu edilmesi zorunludur.

 

4-Üretilen Ürüne etki eden yardımcı maddenin yerine üretilen mamule asıl etken olan hammaddenin randıman incelemesinde gözönünde bulundurulması

 

Randıman incelemelerinde üretilen ürünün miktar olarak tespiti sırasında bu ürünün üretilmesinde kullanılan hammaddenin mi yoksa yardımcı madde niteliğinde maddelerin mi baz alınacağı mali idare ile mükellef arasında ihtilafa neden olan konuların başında gelmektedir.

Bu konuya ilişkin yargı kararlarına baktığımızda ağırlıklı olarak ürünün üretimine doğrudan bir etkisi olmayan, hammadde niteliğinde olmayan ürünlerden hareket edilerek yapılan randıman incelemelerine dayalı tarhiyatların terkin edildiğini görüyoruz.

Danıştay’a göre; ekmek üretiminde, asıl madde olan un yerine tek başına yardımcı madde olmayan, kömür ve tuz göz önüne alınarak yapılan randıman incelemesi sağlıklı sonuç vermez. Veya peynir üretiminde süt yerine sadece mayadan hareketle doğru ve gerçeğe yakın bir randıman hesaplaması yapılamaz

Buna karşılık Danıştay bir başka kararında  yukarıdaki görüşünden farklı olarak; fırıncılık işletmesinde kullanılan yaş maya miktarından hareketle üretime sevk edilen un miktarı ve bu un miktarından üretilen ekmeğin hesaplanabileceğini belirtmiştir.

Bu karmaşıklığı çözmek için konuya şu şekliyle çözüm bulmak olasıdır. Herhangi bir üretim konusunda, o üretimde, üretim girdilerinden hangisinin oransal olarak üretim miktarını hesaplamada en sağlıklı olacağının belirlenmesi gerekir.

Bu fırıncılıkta yaş maya olabilir. Diğer üretimlerde başka bir temel girdi olabilir. İncelemeler sırasında her üretim konusunda böyle bir girdinin bulunup esas alınması, tarhiyatın onaylanabilmesi için gereklidir

            III-RANDIMAN İNCELEMESİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARLARI

1-Danıştay Dördüncü Dairesi 03.07.2000 tarih ve  1999/6028 Esas-2000/3309 Karar sayılı ilamında; randıman hesaplaması yoluyla bulunan matrah farkı esas alınarak, belge düzenlenmediğinden bahisle özel usulsüzlük cezası kesilemeyeceğine hükmetmiştir.

2- Danıştay Dördüncü Dairesi 15.04.1987 tarih ve 1986/1546 Esas-1987/1382 Karar sayılı ilamında; re'sen takdire done olarak  bir önceki yılda sarf edilen elektrik girdisinin uyuşmazlık döneminde sarf edilen elektrik miktarı ile karşılaştırılmak ve bu noktadan hareketle imalat hesaplaması yapılmak suretiyle bulunduğu; mahkemece olayın teknik yönüne, elektrik dışındaki diğer girdilerin ve makinaların özelliklerine, imal edilen kumaş türlerine, elektrik tüketiminin tamamen imalata yönelik olmadığı hususundaki yükümlü iddialarına, çalışma süresine ve bu konuda ileri sürülen diğer hususlara girilmeksizin, daha doğrusu bu durumlar hakkında gerekli araştırma ve inceleme yapılmaksızın sadece inceleme tutanağındaki beyanlardan hareket edilmesi gerçek durumun kesin olarak tespitine imkan vermeyeceği, elektrik tüketimi ve dönem sonundaki iplik stokundaki fazlalık dikkate alınarak sonuca gidilmişse de söz konuşu edilen başkaca hiçbir faktör üzerinde durulmadığı, bu itibarla, mahkemece söz konusu durumlar araştırılmaksızın verilen karar yerinde bulunmadığı, imalatın tüm özellikleri ve uyuşmazlık dönemindeki çalışma durum ve süresi île makinaların teknik özellikleri ve ayrıca değer düşüklüğü gösterebilecek emtia miktarı dikkate alınarak durumun teknik bilirkişi marifetiyle tesbit ettirilmesi, bu yönde yapılacak incelemede ortaya çıkacak sonuçların muhasebe tekniği ve kar/zarara yansıması açısından da değerlendirilebilmesi için bu konuda ihtisas sahibi bir bilirkişi görüşüne göre karar verilmesi gerektiği açıklanmıştır.

3- Danıştay Üçüncü Dairesi 19.12.1996 tarih ve 1996/2323Esas-1996/5379 Karar sayılı ilamında; ekmek imalinde, imalat sırasında gerçekleşen firelerle satış bayatlama firesinin ve işçilere bedelsiz verilen ekmek miktarının matrah takdiri sırasında dikkate alınması gerektiğini belirterek; yükümlünün ekmek imalatında; üretim aşamasında % 3, üretim sonrasında ise işçilere ücretsiz verilen ekmek ile yanık ve bayat firesi de % 3 olmak üzere toplam % 6'lık fire oluştuğu yolundaki iddiası mahkemece araştırılması gerekirken, imalat ve satış aşamalarında gerçekleşen fire miktarı araştırılmadan salınan verginin onanması yolunda verilen mahkeme kararında yasal isabet olmadığına hükmetmiştir.

4-Danıştay Üçüncü Dairesi 25.12.2002 tarih ve 2001/2738 Esas-2002/4484 Karar sayılı ilamında; randıman yönteminin imalatçıların üretim miktarının, imalata giren hammadde veya yeni mamül madde miktarına göre denetlenmesini sağlayan bir teknik olduğu, bu yönteme göre yapılan inceleme sonucunda üretim noksanı bulunması verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığını gösterdiğinden bu noksanlıkların mükelleflerce hukuken geçerli sebeplerle açıklanmaması nedeniyle hasılatın bir bölümünün gizlendiğinin kabulü gerektiği, bu nedenle, olayda restaurant mutfağında kullanılan girdilerden hareketle belli veriler dikkate alınmak suretiyle randıman hesaplaması yapılarak dönem matrahının saptanmasının olanaklı olduğu, ancak restaurant hasılatı içinde, kahvaltı hasılatının da bir bütün olarak ele alınması gerektiğini açıklayarak;müşterilere uygulanan belgeye dayalı iskonto işlemlerinin dikkate alınmadığı ve firenin tüm aşamalarda oluşmasına karşın yalnızca servise hazır hale gelmiş porsiyon adetine uygulandığı olundaki iddialar dikkate alınıp, gerekli görüldüğü takdirde bilirkişi incelemesi de yaptırılması suretiyle yeniden bir karar verilmesi gerektiği açıklanmıştır.

5- Danıştay Üçüncü Dairesi 29.03.1988 tarih ve 1987/540 Esas-1988/989 Karar sayılı ilamında; bir çuval una 1 kilo tuz katıldığı esasına göre, yıl içinde işletmede kullanılan tuz miktarından hareketle; üretilen ekmek miktarım hesapla­manın hatalı bir uygulama olduğu; ekmek imalinde gerçeğe yakın ve doğru bir randıman hesaplaması yapılabilmesi için; imalatın temel girdi maddesi olan un miktarının ya da yakıt, maya, işçilik gibi diğer giderlerin de saptanması gerektiği belirtilmiştir.

6- Danıştay Üçüncü Dairesi 31.05.1990 tarih ve 1989/3379 Esas-1990/1636 Karar sayılı ilamında; yerel mahkemece defter ve bölgelerdeki bilgiler esas alınarak düzenlenen bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle verilen kararda hukuki isabet bulunmadığı belirtilerek; fırın  işletmesinde sadece kullanılan akaryakıttan hareketle matrah farkının tesbit edildiği görülmekte ise de, yükümlüler dava ve temyiz dilekçelerinde fırının 22 yıllık ve eski sistemle çalıştığım, yeni fırınlara nazaran % 25 oranında daha fazla yakıt kullanıldığım, soğuk fırının ısıtılması için 2 saate yakın bir sürede 50, 60 litre civarında yakıt sarfedildiğini, iklim koşullarına göre kullanılan yakıt miktarının farklı olduğunu, firenin dikkate alınması gerektiğini iddia ettiklerinden bu hususların ancak teknik bir bilirkişinin de katılmasıyla mahallinde yapılacak inceleme ile tesbitinin mümkün olduğu, mahkemece, sadece defter ve bölgelerdeki bilgiler esas alınmak suretiyle düzenlenen bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle karar verilmesinde isabet olmadığına hükmetmiştir.

7- Danıştay Dokuzuncu Dairesi 17.03.1993 tarih ve 1992/3643 Esas-1993/1288 Karar sayılı ilamında; randıman yöntemiyle hasılat tespitinde üretimde katkısı en çok olan hammaddeden hareket edilmesi gerektiğini açıklayarak; yaş çay alarak, kuru çay imal eden davacının hasılatının kuru çay imaliyle doğrudan ilişkisi bulunmayan naylon çuval miktarından hareketle tespitinde isa­bet bulunmadığına hükmetmiştir.

8- Danıştay Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu  06.06.1997 tarih ve 1995/433  Esas- 1997/293 Karar sayılı ilamında; işletmenin kapasitesi ve  kullanılan teknoloji temel girdiler göz ardı edilerek sa­dece elektrik tüketimine göre bulunan randıman incelemesiyle bir kısım hasılatın kayıt ve beyan dışı bırakıldığı sonucuna varılmayacağına hükmetmiştir.

9- Danıştay Üçüncü Dairesi  27.02.1997 tarih ve 1995/4653 Esas-1997/732 Karar sayılı ilamında;sanayi odasının belirlediği fire oranları esas alınmak suretiyle randıman hesaplaması yapılabileceği açıklanarak;inceleme elemanınca cam ve tüm kereste imalatında % 35 fire meydana geldiği kabul edilerek randıman hesabı yapıldığı, oysa dosyada bulunan Ankara Sanayi Odası yazısında karasör imala­tında kullanılan tomrukların % 40-60 oranında fire vereceğinin belirtildiği, buna göre % 45 fire oranı esas alınarak hesaplama yapıldığında ortada matrah farkı kalmadığı gerekçesiyle cezalı tarhiyatı kaldıran Vergi Mahkemesi kararının yerinde olduğu belirtilmiştir.

10- Danıştay Dokuzuncu Dairesi 19.09.1996 tarih ve 1995/1182 Esas-1996/2675 Karar sayılı ilamında; inceleme elemanınca temel girdileri et, ekmek, yağ, sebze, meyve, kuru bakliyat ve içki olan bir restoran işletmesinde yalnızca satın alınan ekmek miktarından hareketle, gerçeğe yakın bir hasılat hesaplanmasının mümkün olmadığı açıklanarak; yine kurum yetkilisinin, restoran ve büfede günde 50-60 kişiye bedava yemek verildiği yolundaki ifadesi de hesaplamalarda dikkate alınmadı­ğı gibi, inceleme elamanınca bu hususun doğruluğunun da hiç araştırılmadığı, bu durumda yapılan randıman incelemesinin ve randıman hesaplamasının  sağlıklı sonuçlar doğurmayacağı belirtilmiştir.

11- Danıştay Dokuzuncu Dairesi  25.05.1993 tarih ve 1992/4156 Esas-1993/2370 Karar sayılı ilamın da; ekmek üretiminde, asıl madde olan un yerine tek basma yardımcı maddeler olan maya, kömür ve tuz göz önüne alınarak yapılan randı­man incelemesinin sağlıklı bir sonuç vermeyeceği açıklanarak; randıman incelemesinin, ekmek imalinde kullanılan mayadan hareket edilerek yapıldığı, ihtilaflı aylarda üretilen ekmeğin aynı miktarda olmasının düşünülemeyeceği gibi, bu dönemlerde aynı miktarda maya kullanılmış olmasının da bir varsayımdan ibaret bulunduğu, nitekim kış aylarında daha fazla, yazın ise daha az oranda maya kullanıldığının inceleme sırasında tesbit olunduğu, imalatta kullanılan un çuvalı adedinin de her ay değişik miktarlarda bulunduğu,  randıman incelemesinin üretimde kullanılan temel maddelerden hareket edilerek yapılması gerektiği, yardımcı maddeler esas alınarak yapılan randıman incelemesinin doğru sonuçvermeyeceğinin Danıştay içtihatları ile sabit olduğu, ekmek üretiminde asıl madde olan «un» dan hareket edilerek inceleme yapılması, randıman ve fire oranlarının ilgili teşekküllerden alınarak incelemede bu usule uyulmasının gerçek ve gerçeğe yakın bir sonuç doğurabileceği, tek basma «maya» «kömür» veya«tuz» esas alınarak yapılan randıman incelemesinin sağlıklı bir sonuç vermeyeceği belirtilmiştir.

12- Danıştay 11. Dairesi 18.02.1998 tarih ve  1996/7146 Esas-1998/617 Karar  sayılı ilamında; randıman esasının bilimsel bir üretim hesaplama yöntemi olduğunu ve mükellef tarafından inceleme tutanağında itiraz edilmeden kabul edilen fire oranlarına itibar edilerek yapılan hesaplamanın hukuka aykırı olmadığına hükmetmiştir

                                  

                                   IV-SONUÇ

 Ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunun tespiti amacıyla yapılan vergi incelemelerinde, randıman analizi yöntemi kullanılarak işletmenin üretim faaliyetinin ve sonuçlarının kayıt ve beyanlara doğru olarak yansıtılıp, yansıtılmadığı kontrol edilmektedir.

Randıman hesaplamalarında ilk önce işletmenin üretimi ilgilendiren ilk madde ve malzeme, yardımcı madde ve işletme malzemesinin, dönem başı ve dönem sonu miktarları ile dönem içi alış ve satış miktarları defter kayıtlarından ve belgelerden tespit edilmeye çalışılır.

 Randıman oranları ve fire miktarları da dikkate alınarak, bu bilgilerden hareketle ilgili dönemde üretilmesi gereken mamul miktarı hesaplanır. Dönem içinde üretilmesi gereken mamul miktarı, dönem içi satış ve dönem sonu stok bilgileri ile karşılaştırılarak, işletmenin miktar dengesinin doğruluğu kontrol edilir.

Karşılaştırma sonucunda fark bulunması halinde, belgesiz satış miktarı veya fazladan kayıtlara alınan gider veya maliyet unsurlarının bulunduğu sonucuna ulaşılır.

vergi davasına bakan vergi avukatı olarak vergi avukatı kanalı ile açacağınız vergi davasında yukarıda belirtilen hususların gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

                                                                                  Mali Hukuk Uzmanı

                                                                          Av.Halil İbrahim TURAN    

 

KAYNAKLAR

Çelikkaya, Ali, (2006). “Türk Vergi Hukukun Açısından Randıman İncelemesi ve Hukuku Sonuçları”, Mali Çözüm Dergisi, Yıl 2006, Sayı 78. https://www.ismmmo.org.tr/Yayinlar/Mali-Cozum-Dergisi/sayi-78/--2096 (13.10.2017)

 Demirel, Ali (2011), “Vergi Mevzuatında Fireler”, Vergide Gündem, Ağustos 2011. http://www.vergidegundem.com/tr_TR/publicationPaper?categoryName=Vergid e&publicationNumber=8&publicationYear=2011&publicationId=290054 (15.10.2017)

Hacırüstemoğlu, Rüstem, Şakrak, Münir (2002). Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar, Türkmen Kitabevi, İstanbul. Hesap Uzmanları Derneği, (2004). Denetim İlke ve Esasları. 1. Cilt, Yıldız Ofset, Güncellenmiş ve Genişletilmiş 3. Baskı, İstanbul. Öğredik, Güray (2007), Vergisel Yönden Stokların Denetimi ve Randıman Analizi,

WEB_1. (1961). Vergi Usul Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.213.pdf (10.09.2017). WEB_2. (1960). Gelir Vergisi Kanunu. http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.4.193.pdf (10.09.2017).

WEB_3. (1984). Katma Değer Vergisi Kanunu. www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3065.doc (10.09.2017).

 WEB_4. (2006). Türk Dil Kurumu. http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts (11.09.2017). WEB_5. (2011). Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. https://www.vdk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Yonetmelikler (09.09.2017).

WEB_6. (1989). Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.3568.doc (20.11.2017).

WEB_7. (1990). Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.7019&MevzuatIliski

M.AYKUT KELECİOĞLU "Randıman İncelemeleri"  Yaklaşım Dergisi 2001 Ekim Sayısı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Diğer Makalelergeri