Makaleler
Miras Bırakanın Vergi Borçları İçin Her Bir Mirasçı Adına Hissesi Oranında İhbarname Düzenlenmesi Gerektiği Hakkında

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 12.nci maddesinde; Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar hükmü yer almaktadır.

Mirası reddeden kanuni ve mansup mirasçılar hakkında, murisin vergi borcu nedeniyle takip yapılamaz.

Yukarda yer verilen yasa maddelerinin birlikte incelenmesinden, vefat eden mükellef ya da sorumluların vergi borçlarından sorumlu tutulacak mirasçıların mirası reddetmemiş olması gerektiği, mirasın reddi halinde murisin vergi borçlarından mirasçıların sorumlu tutulmalarının mümkün olmadığı anlaşılmaktadır.

Nitekim Danıştay 4. Dairesi 21.10.2004  tarih ve 2004/1522 Esas-20004/2048 Karar sayılı ilamında bu hususa yer vererek; davacı durumunda bulunan kanuni mirasçılar hakkında Tirebolu Sulh Hukuk Mahkemesince verilen 9.2.2004 günlü ve K:2004/33 sayılı kararla mirasın reddine ilişkin istemin kabul edildiğinin anlaşıldığından mirası reddeden kanuni ve mansup mirasçılar hakkında, murisin vergi borcu nedeniyle takip yapılamayacağını ve konulan hacizlerin kaldırılması gerektiğine hükmetmiştir.

Mirası reddetmemiş mirasçılar yönünden ise miras bırakanın vergi borçları için her bir mirasçı adına hissesi oranında ihbarname düzenlenmesi gerektiği açık olduğundan bu usule uyulmaksızın yapılan tarhiyat hukuka aykırı olacaktır.

Nitekim Danıştay 4. Dairesi 07.10.2011 tarih ve 2008/6079 Esas-2011/7112 Karar sayılı ilamında bu hususa yer vererek miras bırakanın vergi borçları için her bir mirasçı adına miras hissesi oranında ihbarname düzenlenmesi gerektiği, miras bırakanın tüm borcunun miras hissesi gözetilmeksizin mirasçılardan talep edilemeyeceğine hükmetmiştir.

Mirasçılar, ölenin vergi borçlarından miras hisseleri oranında sorumlu olacaklarından, vergi idaresince ilgili kurumlar nezdinde araştırma yapılarak varislerin hisse oranlarının tespitinden sonra mirasçıların her birine hisselerine göre ihbarname düzenlenerek tebliğ edilmesi gerekmektedir.

Vergi borçları için ölü adına ihbarname düzenlenmesinde ve ihbarnamenin varislerden birine tebliğ edilmesinde yasaya uyarlık bulunmamaktadır.

Yine Vergi Usul Kanununun 372 nci maddesinin ""ölüm halinde vergi cezası düşer"" hükmü vergi dairesince dikkate alınarak vergi cezası iptal edilerek ihbarname düzenlenmesi gerekmektedir.

Vergi davasına bakan vergi avukatı olarak vergi avukatı kanalı ile açacağınız vergi davasında yukarıda açıklanan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.Diğer Makalelergeri