Makaleler
TAHS?LAT ZAMANA?IMI KAVRAMI ?LE TAHS?LAT ZAMANA?IMINI KESEN HALLER

6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanunun 102nci maddesinin 1inci f?kras?nda, amme alaca??n?n, vadesinin rastlad??? takvim y?l?n? takip eden takvim y?l? ba??ndan itibaren be? y?l içinde tahsil edilmemesi halinde zamana??m?na u?rayaca??, 103üncü maddesinde ise tahsil zamana??m?n? kesen nedenler hükme ba?lanm??t?r.
 
6183 Say?l? yasaya göre a?a??daki hallerde tahsil zamana??m? kesilir :
1. Ödeme,
2. Haciz tatbiki,
3. Cebren tahsil ve takip muameleleri sonucunda yap?lan her çe?it tahsilat,
4. Ödeme emri tebli?i,
5. Mal bildirimi, mal edinme ve mal artmalar?n?n bildirilmesi,
6. Yukar?daki 5 s?rada gösterilen muamelelerden herhangi birinin kefile veya yabanc? ?ah?s ve kurumlar mümessillerine tatbiki veya bunlar taraf?ndan yap?lmas?,
7. ?htilafl? amme alacaklar?nda kaza mercilerince bozma karar? verilmesi,
8. Amme alaca??n?n teminata ba?lanmas?,
9. Kaza mercilerince icran?n tehirine karar verilmesi,
10. ?ki amme idaresi aras?nda mevcut bir borç için alacakl? amme idaresi taraf?ndan borçlu amme idaresine borcun ödenmesi için yaz? ile müracaat edilmesi.
11. Amme alaca??n?n özel kanunlara göre ödenmek üzere müracaatta bulunulmas? ve/veya ödeme plan?na ba?lanmas?.
 
Kesilmenin rastlad??? takvim y?l?n? takip eden takvim y?l? ba??ndan itibaren zamana??m? yeniden i?lemeye ba?lar.
Zamana??m?n?n bir bozma karar?yla kesilmesi halinde zamana??m? ba?lang?c? yeni vade gününün rastlad??? tarihtir.
Amme alaca??n?n teminata ba?lanmas? veya icran?n kaza mercilerince durdurulmas? hallerinde zamana??m? ba?lang?c? teminat?n kalkt??? ve durma süresinin sona erdi?i tarihin rastlad??? takvim y?l?n? takip eden takvim y?l?n?n ilk günüdür.
Zamana??m?n?n kesilmesini sa?lamak amac? ile vergi dairesi yetkilileri taraf?ndan borçlunun bilgisi ve r?zas? d???nda yap?lan sembolik tutarl?  ödemeler borçlu mükellefin kendi r?zas? ile ve kendi eli ile yapt??? ödemeler olarak  de?erlendirilemeyece?inden bu ödemeler zamana??m?n? kesen bir neden olarak dikkate al?nmamas? gerekmektedir.
 
Dan??tay 3.Dairesi 2010/4340 Esas-2012/3047 Karar say?l? ve  2012/1491 Esas-2015/1216 Karar say?l? ilamlar?nda; dü?ük ve sembolik tutarl?  ödemelerin davac? taraf?ndan yap?ld???n?n kabulünün iktisadi icaplara uygun dü?medi?i,  hayat?n ola?an ak???na göre normal bir durum da say?lamayaca??na hükmederek  yap?lan bu dü?ük tutarl? ödemeler nedeniyle  zamana??m? süresinin kesildi?inden bahsedilmesine olanak olmad???na hükmetmi?tir.
 
Tahsilat zamana??m? idarenin  amme alaca??n? isteme hakk?n? ortadan kald?rmakla birlikte borçlu taraf?ndan ödeme yap?lmas? halinde bu ödeme geçerli olacakt?r.
 
Mükelleflerin en s?k kar??la?t??? bu sorun hakk?nda vergi dairelerinin i?lemlerini  iyi takip etmeleri ve zamana??m?n?n dolmas? hallerinde bu husustaki yasal haklar?n? kullanmalar? gerekmektedir.
 
vergi davas?na bakan vergi avukat? olarak vergi avukat? kanal? ile açaca??n?z vergi davas?nda  yukar?da belirtilen hususlar?n gözönünde bulundurulmas? gerekmektedir.


Diğer Makalelergeri