Avukat Halil İbrahim Turan - Vergi Hukuku - Vergi Davası - Vergi Mahkemesi - Vergi Avukatı

Makaleler
Başmüdürlüklerin/Bölge Müdürlüklerinin, itiraza konu vergi ve ceza miktarlarında artırım yapma yetkisinin olmadığı hakkında. İstanbul vergi avukatı

DA N I Ş T A Y

YEDİNCİ DAİRE 

Esas No : 2016/8401 Karar No : 2020/3813
 
TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … Bakanlığı adına … Gümrük Müdürlüğü … VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : … Elektrik Elektronik Taahhüt İnşaat Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi VEKİLİ : Av. … İSTEMİN KONUSU : … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.
YARGILAMA SÜRECİ : Dava konusu istem: Davacı adına tescilli 14/01/2013 tarih ve ... sayılı serbest dolaşıma giriş beyannamesi muhteviyatı eşyanın ödeme şeklinin peşin olmadığının tespit edildiğinden bahisle tahakkuk ettirilen kaynak kullanımını destekleme fonu payı ve bu fon payının matraha eklenmesi suretiyle ek olarak tahakkuk ettirilen katma değer vergisine vaki itirazın reddine dair işlemin iptali istemiyle dava açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: Gümrük Müdürlüğüne yapılan itirazın tahakkuk miktarı arttırılarak reddine dair karara karşı davanın açıldığının kabulü ve 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 242. maddesi hükmünün açıklanması suretiyle; gümrük başmüdürlüğünün, idari kararlara, gümrük vergilerine ve cezalara karşı kişilerin yaptıkları itiraz üzerine, itiraza konu işlemin hukuka uygun olup olmadığını kontrol ederek, itiraz sebeplerini yerinde görmesi halinde, işlemin geri alınmasına veya düzeltilmesine karar verebileceği, ancak, itirazın konusunu aşarak, vergi veya cezanın miktarını artıramayacağı, dolayısıyla, gümrük mevzuatında anılan mercie bu hususta verilmiş bir yetki bulunmadığından, tahakkukların arttırılan kısmında yetki yönünden hukuka uyarlık görülmediği, uyuşmazlığın gümrük müdürlüğünce tahakkuk ettirilen miktara yönelik itirazın reddine dair kısmı yönünden ise, beyannamenin tescil edildiği ve gümrük yükümlülüğünün başladığı 14/01/2013 tarihinden önce eşyayı devreden şirket hesabına transfer işleminin 24/09/2012 tarihinde yapılması nedeniyle işlemin beyan edildiği gibi peşin ödeme niteliğinde olduğunun anlaşılması karşısında, davaya konu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline karar verilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Beyannamenin tescil tarihinden önce yurt dışındaki ihracatçı firmaya para transferi yapıldığını gösterir belge ibraz edilemediğinden, cevaplı rapor uyarınca tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı ileri sürülmektedir.
KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Savunma verilmemiştir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ …'ÜN DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA Karar veren Danıştay Yedinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:
HUKUKİ DEĞERLENDİRME: İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür. Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir. KARAR SONUCU: Açıklanan nedenlerle; 1. Temyiz isteminin reddine, 2. … Vergi Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA, 3. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine, 4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren onbeş gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 08/10/2020 tarihinde oybirliği ile karar verildi


Diğer Makalelergeri