Avukat Halil İbrahim Turan - Vergi Hukuku - Vergi Davası - Vergi Mahkemesi - Vergi Avukatı

Makaleler
Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Eşyanın Yurt Dışı Edilmemesi Halinde, 4458 Sayılı Kanun Uyarınca İşlem Tesis Etmeye Yetkili İdarenin Giriş İşlemlerini Gerçekleştiren Gümrük İdaresi Olduğu Hakkında

4458 sayılı Gümrük Kanununun   3'üncü maddesinin   12'nci fıkrasında, “Gümrük gözetimi” deyiminin, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere Gümrük İdareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri;

4458 sayılı Gümrük Kanununun   3'üncü maddesinin 13'üncü fıkrasının, “Gümrük Kontrolü” deyiminin, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere eşyanın muayenesini, belgelerin varlığının ve gerçekliğinin kanıtlanmasını, işletme hesaplarının, defterlerinin ve diğer yazılı belgelerin tetkikini, nakil araçlarının kontrolünü, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyanın kontrolünü, idari araştırmalar ve benzeri diğer işlemlerin yapılması gibi özel işlemlerin yerine getirilmesini ifade edeceği öngörülmüş;

4458 sayılı Gümrük Kanununun  36'ncı maddesinde, Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın girişinden itibaren gümrük gözetimine tabi olduğu, bunların yürürlükteki hükümlere uygun olarak gümrük idareleri tarafından denetleneceği,

4458 sayılı Gümrük Kanununun   77'nci maddenin 1'inci fıkrası hükmü saklı kalmak üzere, gümrük statüleri değişinceye ya da serbest bölgeye girinceye yahut 163 ve 164'üncü maddeler gereğince yeniden ihraç veya imha edilinceye kadar gümrüğün gözetimi altında kalacağı hükme bağlanmış;

4458 sayılı Gümrük Kanununun   108'inci maddesinin 1'inci fıkrasında da, serbest dolaşımda olmayan eşyanın işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılmasından sonra Türkiye Gümrük Bölgesinden yeniden ihraç edilmesi amacıyla, gümrük vergileri ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın ve vergileri teminata bağlanmak suretiyle, dahilde işleme rejimi kapsamında geçici olarak ithal edilebileceği; eşyanın işlem görmüş ürünler şeklinde ihracı halinde, teminatın iade olunacağı; eşyanın bu şekilde işleme rejiminden yararlanmasına, şartlı muafiyet sistemi denildiği belirtilmiş;

4458 sayılı Gümrük Kanununun  183'üncü maddesinin 1'inci fıkrasında, gümrük gözetimi altındaki ithalat vergilerine tabi eşyanın, kanuna aykırı olarak gümrük gözetimi dışına çıkarılması halinde gümrük yükümlülüğünün doğacağı;

hükümlerine yer verilmiştir.

Bu düzenlemelerden; dahilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen eşyanın rejim hükümlerinin ihlali suretiyle yurt dışı edilmemesi halinde, 4458 sayılı Kanun uyarınca işlem tesis etmeye yetkili idarenin, eşyanın girişinden itibaren gözetim ve denetim yetkisi başlayan giriş işlemlerini gerçekleştiren gümrük idaresi olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Nitekim Danıştay 7. Dairesi 26.03.2012 tarih ve 2008/5147 Esas-2012/986 Karar sayılı ilamında bu hususa vurgu yaparak; dahilde işleme rejimi uyarınca elde edilen işlem görmüş ürünlerin üretiminde kullanılan geçici olarak ithal edilen eşyanın giriş işlemlerini gerçekleştiren idarelerin Mersin Gümrük Müdürlüğü ile Mersin Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü olduğunun anlaşılması karşısında, ithal edilen eşyanın yurt dışı edilmemesi ile ilgili olarak işlem tesis edilmesine anılan Müdürlükler yetkili olduğundan, davacı adına, işlem görmüş ürünlerin çıkış işlemlerini gerçekleştiren Sarp Gümrük Müdürlüğünce işlem tesis edilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.

gümrük davasına bakan gümrük avukatı olarak gümrük avukatı kanalı ile açacağınız gümrük davasında yukarıda belirtilen hususların gözönünde bulundurulması gerekmektedir.Diğer Makalelergeri