Avukat Halil İbrahim Turan - Vergi Hukuku - Vergi Davası - Vergi Mahkemesi - Vergi Avukatı

Makaleler
GAİPLİK HALİNDE VERGİLENDİRME NASIL OLMALIDIR

Gaiplik kararı son haber alma tarihinden itibaren hüküm ifade edeceğinden, hakkında gaiplik kararı alınan kişi son haber alma tarihinden sonra vergilendirme ile olarak tesis edilen işlemlerin hukuk aleminde mevcudiyetinden bahsedilemeyeceği hakkında

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 35. maddesinde, gaiplik kararının, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğuracağı hükme bağlanmıştır.

Gaiplik kararı son haber alma tarihinden itibaren hüküm ifade edeceğinden, hakkında gaiplik kararı alınan kişi son haber alma tarihinden sonra vergilendirme ile olarak tesis edilen işlemlerin hukuk aleminde mevcudiyetinden bahsedilemeyecektir.

Nitekim Danıştay 9. Dairesi 02.12.2010 tarih ve 2008/3056 Esas-2010/6321 Karar sayılı ilamında;bu hususa yer vererek İstanbul 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 6.12.2006 tarih ve E:2005/228, K:2006/255 sayılı kararıyla hakkında gaiplik kararı verilen ...'nun bu karar ile ölümünün ispatlandığının görüldüğü, gaiplik kararı son haber alma tarihinden itibaren hüküm ifade edeceğinden ve ...'nun kendisinden en son 2000/Mart döneminde haber alındığından bu tarihten sonra tesis edilen vergilendirme işlemlerinin hukuk aleminde mevcudiyetinden söz edilemeyeceği, dolayısıyla 2000/Mart tarihinden itibaren hukuken ölmüş olan ...'nun vergi mükellefi olması düşünülemeyeceğinden bu kişi adına yapılan cezalı tarhiyatın kaldırılmasına yönelik düzeltme şikayet başvurusunun reddine ilişkin davalı idare işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiştir.

Gaiplik kararı sonradan alınmış olsa bile kişiden en son haber alma tarihinin dikkate alınarak vergilendirme yapılması gerekmekte olup; aksi takdirde hakkında gaiplik kararı alınan kişi son haber alma tarihinden sonra vergilendirme ile olarak tesis edilen işlemlerin hukuk aleminde mevcudiyetinden bahsedilemeyecektir.

vergi davasına bakan vergi avukatı olarak vergi avukatı kanalı ile açacağınız vergi davasında yukarıda belirttiğimiz hususların gözönünde bulundurulması gerekmektedir.

 Diğer Makalelergeri