Avukat Halil İbrahim Turan - Vergi Hukuku - Vergi Davası - Vergi Mahkemesi - Vergi Avukatı

Makaleler
Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Bilinmesi Gereken Herşey

Kimler Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefidir?
 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde "Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmü yer almaktadır.
 
Verginin konusu oluşturan   trafik şube veya bürolarına kayıt ve tescil edilmiş bulunan motorlu kara taşıtları ile Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş olan uçak ve helikopterleri adlarına tescil ettirmiş kişiler bu vergiyi ödemekle mükelleftir.
 
Hangi araçlar için motorlu taşıtlar vergisi ödenmesi gerekmez?
 
1-Genel ve özel bütçeli idareler, sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri ve Türkiye Kızılay Derneği adına kayıt ve tescil edilen taşıtlar
 
2- Karşılıklı olmak şartı ile, yabancı devletlerin Türkiye'de bulunan elçilik ve konsolosluklarıyla, elçi, maslahatgüzar ve konsoloslarına, elçilik ve konsolosluk memurlarına ve ait taşıtlar,
 
 3-Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malul ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malul ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtlar.
 
4-Hurdaya çıkmış araçlar.(Aracın geçmiş dönemlere ait borcu olmamak kaydı ile)
 
5-   Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna intikal eden bankalara, tasfiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu eliyle yürütülen müflis bankaların iflas idarelerine ait taşıtlar.
 
Özürlü ve Malullere yönelik Motorlu Taşıtlar Vergisi İndirimi nedir?
 
Anılan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin adlarına kayıtlı taşıtlar ile diğer malûl ve engellilerin, bu durumlarına uygun hale getirilmiş özel tertibatlı taşıtların motorlu taşıtlar vergisinden istisna olduğu belirtilmiştir.
 
Sakatlık dereceleri % 90 ve daha fazla olan malûl ve engellilerin bu durumlarını tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınmış olan sağlık kurulu raporu ile ilgili vergi dairelerine belgelendirmeleri halinde, söz konusu malûl ve engellilerin kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş olan taşıtları, motorlu taşıtlar vergisine tabi tutulmayacaktır. Bu istisnadan yararlanmak için, söz konusu malûl ve engellilere ait taşıtın özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş olması şartı aranmayacaktır.
 
Sakatlık dereceleri % 90 dan az olan malûl ve engellilerin bu durumlarını; tam teşekküllü Devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile belgelendirmeleri ve kendi adlarına kayıt ve tescilli olan taşıtların engellilik haline uygun özel tertibatlı veya özel tertibatlı hale getirilmiş taşıtlar olduğunu belirten belgelerin aslı veya noter onaylı örneğini ilgili vergi dairelerine ibraz etmeleri halinde bu istisna hükmünden yararlanabileceklerdir.
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi neye göre hesaplanır?
 
Ödenecek olan motorlu taşıtlar vergisi öncelikle, aracın cinsine göre kanunda belirtilen tarifelere göre belirlenmektedir. Örneğin aracın otomobil, kamyon, kamyonet, minibüs, otobüs, panelvan olmasına göre belirlenmiş olan kanunda belirli tarifeler bulunmaktadır.
 
Vergi dairesine gidildiğinde, aracın yaşına ve silindir hacmine göre bu tarifelerde belirtilen oranlarda belirlenmiş olan vergi tutarı sistemde karşımıza çıkmaktadır.
 
Kamyon ve kamyonet ile otobüslerde ise aracın yaşının yanında azami toplam ağırlığına da bakılmak suretiyle motorlu taşıtlar vergisi hesaplanmaktadır.
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Ödeme Mükellefiyeti Ne Zaman Başlar Ne Zaman Biter?
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefiyeti, motorlu kara araçlarında aracın trafik siciline tescil edilmesi ile başlar.
 
Ancak, araç trafik siciline yeni kayıt ve tescil edilecek araç ise ve takvim yılının ilk 6 ayı içinde alınmış ise; takvim yılı başından; son 6 aydan sonraki bir zamanda alınmış ise, son 6 aylık dönemin başından itibaren başlar
 
Şayet araç trafik siciline kayıt ve tescilli olup da, devir veya temlik sonucu el değiştiriyorsa; bu devir ilk altı ay içinde yapılıyorsa takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ay içinde yapılıyorsa takip eden takvim yılı başından yani bir sonraki yıldan itibaren başlar.
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefiyeti, motorlu araçların kayıtlarının sicilden silinmesi sona erer. Ancak; kayıttan silinme, ilk altı ay içinde yapılıyorsa takip eden son altı aylık dönemin başından, son altı ay içinde yapılıyorsa takip eden takvim yılı başından yani bir sonraki yıldan itibaren başlar.
 
Motorlu Taşıtlar Vergisinin tebliğ edilmesi gerekir mi?
Motorlu taşıtlar vergisi, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesi tarafından her yıl Ocak ayının başında yıllık olarak tahakkuk ettirilmiş sayılır. Tahakkuk ettirilen vergi, ayrıca mükellefe tebliğ olunmaz ve vergi tahakkuk ettirilen günde tebliğ edilmiş sayılır.
 
Sözü edilen hükümlere göre; kanunen tahakkuk etmiş olan motorlu taşıtlar vergisinin mükellefine, ayrıca ihbarname ile duyurulmasına gerek bulunmadığından; tahakkuk işleminin iptali istemiyle açılacak idari davanın, verginin tahakkuk etmiş sayıldığı tarihi izleyen günden itibaren işlemeye başlayan otuz günlük dava açma süresi içerisinde açılması gerekmektedir.
Yıl içinde vergi miktarlarında bir değişiklik olması halinde, bu değişikliğe göre ödenecek vergi; değişiklik, takvim yılının ilk altı ayında yapılmış ise takip eden son altı aylık dönemin başında, son altı ayında yapılmış ise takip eden takvim yılı başında tahakkuk ettirilmiş sayılır.
 
Şu kadar ki, tahakkuk ettirilmesi gereken motorlu taşıtlar vergisinin eksik tahakkuk ettirilmesi veya hiç tahakkuk ettirilmemesi halinde, bu vergi ilgili vergi dairesi tarafından ikmalen tarh edilir.
 
 
 
 
Motorlu Taşıtlar Vergisini Zamanında Ödememenin Cezası Nedir?
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Ocak ve Temmuz ayında iki eşit taksitte ödenir. Motorlu Taşıtlar Vergisinin zamanında ödenmemesi halinde her ay için aylık %2.5 aylık gecikme zammı ödeme durumu söz konusu olur.Ayrıca bu verginin ödenmemesi halinde ilgili vergi dairesince verginin tahsili için aracın haczi yoluna gidilerek araç bağlanabilir.
 
Kasko Sigortası Değerine Göre Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarı Nasıl Hesaplanır?
 
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifedeki otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar için yıllar itibarıyla uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının kasko sigortası değerlerinin % 5’ini aşması halinde, aynı yaş grubunda bulunan taşıtlara ait vergi tutarları, bir alt kademede bulunan taşıtlara isabet eden vergi tutarı olarak uygulanacaktır.
 
 


Diğer Makalelergeri