MakalelerKATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ(1)   Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun[1]ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun...

Detay

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 322) ...

Detay

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ   SERİ: A   SIRA NO: 1    Devlet alacaklarının tahsilini sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak görevi, 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...

Detay


ARIZİ KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

KAPSAMI Gelir Vergisi Kanunu’nun 82 nci maddesinde belirtilen arızi kazançlar, yapılması devamlılık arz etmeyen faaliyetlerden elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik düzenlemeleri içermektedir. Maddeye göre vergiye tabi arızi kazançlar şunlardır: 1. Arızi olarak ticari muamelelerin icrasından veya bu nitelikteki muamelelere tavassuttan elde edilen kazançlar. 2. Ticari ...

Detay

DEĞER ARTIŞ KAZANCI #ANKARADA VERGİ AVUKATI#İSTANBULDA VERGİ AVUKATI

Gelir Vergisi Kanunu’nun Mükerrer 80 inci maddesine göre aşağıda sayılan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançları olarak vergilendirilir. 1. İvazsız olarak iktisap edilenler ile tam mükellef kurumlara ait olan ve iki yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri hariç, menkul kıymetlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlanan kazançl...

Detay

vergi avukatı

İstabul vergi avukatı-izmir vergi avukatı-ankara vergi avukatı-bursa vergi avukatı-antalya vergi avukatı-adana vergi avukatı-gaziantep vergi avukatı-trabzon vergi avukatı-malatya vergi avukatı-van vergi avukatı-kayseri vergi avukatı-mersin vergi avukatı-hatay vergi avukatı-kocaeli vergi avukatı-sakarya vergi avukatı-samsun vergi avukatı-diyarbakır vergi avukatı-şanlıurfa vergi avukatı-erzurum vergi avukatı-eskişehir vergi avukatı-muğla vergi avukatı-konya vergi avukatı-zonguldak vergi avuk...

Detay


213 SAYILI VERGİ USUL KANUNU’NUN 10. MADDESİ UYARINCA KANUNİ TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞUNUN KAPSAMI

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10. maddesinde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzel kişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin kanuni temsilcileri tarafından yerine getirileceği; yukarıda yazılı olanların bu ödevleri yerine getirmemeleri yüzünden mükellef veya vergi sorumlularının varlığından tamamen veya kısmen alınamayan ve...

Detay

Miras Bırakanın Vergi Borçları İçin Her Bir Mirasçı Adına Hissesi Oranında İhbarname Düzenlenmesi Gerektiği Hakkında

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 12.nci maddesinde; Ölüm halinde mükelleflerin ödevleri, mirası reddetmemiş kanuni ve mansup mirasçılarına geçer. Ancak, mirasçılardan her biri ölünün vergi borçlarından miras hisseleri nispetinde sorumlu olurlar hükmü yer almaktadır. Mirası reddeden kanuni ve mansup mirasçılar hakkında, murisin vergi borcu nedeniyle takip yapılamaz. Yukarda yer verilen ...

Detay

sahte belge düzenleme veya sahte belge kullanma eylemlerinin ispatı nasıl olur(3)

Detay


sahte belge düzenlersek veya sahte belge kullanırsak başımıza ne gelir (2)

Detay

sahte belge düzenleme veya sahte belge kullanma nedir(1)

Detay

sahte belge düzenleme veya sahte belge kullanma nedir(1)

Detay


Sermaye Şirketi Ortak ve Kanuni Temsilcilerinin Vergi Borçlarına Karşı Sorumluluğu

Yazar: İsmail KÖKBULUT* ...

Detay

ORTAKLIK PAYINI DEVREDEN LİMİTED ŞİRKET ORTAKLIĞININ KAMU ALACAĞININ TAHSİLİNDEN DOĞAN SORUMLULUĞU

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35. maddesinde, limited şirket ortaklarının, şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacakları ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulacakları kuralına yer verilmiştir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükellef ve vergi sorumlusu başlıklı 8. maddesinin 3. fıkrasınında ...

Detay

VERGİ BORCU BULUNAN ŞİRKET HAKKINDA AMME ALACAĞININ TAHSİLİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA TÜM TAKİP YOLLARI TÜKETİLMEDEN İLGİLİ KİŞİNİN KANUNİ TEMSİLCİ OLDUĞUNDAN BAHİSLE ADINA ÖDEME EMRİ DÜZENLENEMEYECEĞİ HAKKINDA

213 sayılı Kanunun 10. maddesinde, tüzel kişilerle küçüklerin ve kısıtlıların, vakıflar ve cemaatler gibi tüzelkişiliği olmayan teşekküllerin mükellef veya vergi sorumlusu olmaları halinde bunlara düşen ödevlerin, kanuni temsilcileri, tüzelkişiliği olmayan teşekkülleri idare edenler ve varsa bunların temsilcileri tarafınd...

Detay


DEFTER VE BELGELERİN MÜCBİR SEBEP NEDENİYLE İBRAZ EDİLEMEDİĞİNİN KANITLANMASI HALİNDE VERGİ ZİYAI CEZASI VE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLEMEYECEĞİ HAKKINDA

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 373. maddesinde yer alan hükme göre “ Bu Kanunda yazılı mücbir sebeplerden herhangi birinin vukua geldiği malum ise veya tevsik ve ispat olunursa vergi cezası kesilemeyeceği”  hükme bağlanmıştır. 213 sayılı Vergi usul kanununun 13. maddesi...

Detay

BAŞKASININ VERGİ BORCUNDAN DOLAYI HACİZ KONULU VİDEOMUZ

Detay

MALİ TATİL DÜZENLEMESİNİN YARGISAL SÜRELERE ETKİSİ

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun 1'nci maddesinin birinci fıkrasında her yıl Temmuz ayının birinden yirmisine kadar (yirmisi dahil) mali tatil uygulanacağı, Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, mali tatilin Temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden itibaren başlayacağı, üçüncü fıkrasında ise Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirli ...

Detay


VERGİ USUL KANUNUNA GÖRE TEBLİGAT YÖNTEMLERİ NELERDİR? VERGİ USUL KANUNA GÖRE TEBLİGATTA ÖZELLİKLİ DURUMLAR NELERDİR?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 94 üncü maddesinin 1 nci fıkrasında   tebliğin  mükelleflere, bunların kanuni temsilcilerine, umumi vekillerine veya vergi cezası kesilenlere yapılacağı; 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 94 üncü maddesinin 2 nci fıkrasında, tüzel kişilere yapılacak tebliğin bunların başkan, müdür veya kanuni temsilcilerine, vakıflar ve cemaatle...

Detay

6183 Sayılı Yasada Düzenlenmiş Olan Ve Asıl Amme Borçlusunun Borcundan Dolayı Asıl Amme Borçlusunun 3.Şahıslardaki Hak Ve Alacaklarının Haczi Nedir?

6183 sayılı yasanın 79.maddesiyle amme borçlusunun üçüncü kişilerde bulunan mallarının, alacaklarının haczi mümkün hake getirilmiştir. Uygulamada yasanın bu amir hükmünden bilgisi olmayan mükellefler yasada belirtilen haklarını kullanmadıklarında asıl amme borçlusunun borcunu ödemekle karşı karşıya kalmakta ve tüm malvarlıklarına haciz yaptırımı uygulanmaktadır. 1-Söz konusu y...

Detay

ÖDEME EMRİNE İTİRAZ NEDİR-ÖDEME EMRİNE İTİRAZ NEDENLERİ NELERDİR-ÖDEME EMRİNE İTİRAZDA NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR

1-6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58. maddesinde, kendisine ödeme emri tebliği olunan şahsın böyle bir borcu olmadığı veya kısmen ödediği veya zamanaşımına uğradığı hakkında tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde itirazda bulunabileceği öngörülmüştür. 2-Ödeme emrinin geçerli olabilmesi için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usul&uum...

Detay


GEÇİCİ İTHALAT REJİMİNE TABİ TUTULAN İTHAL EŞYA İÇİN NAKDİ TEMİNAT VERİLEN HALLERDE İŞLEMİN GERÇEKLEŞMEMESİ HALİNDE GECİKME FAİZİ UYGULANAMAYACAĞI HAKKINDA.

4458 sayılı Gümrük Kanununun  128'inci maddesinde, serbest dolaşıma girmemiş eşyanın ithalat vergilerinden tamamen ya da kısmen muaf olarak ve ticaret politikası önlemlerine tabi tutulmaksızın, Türkiye Gümrük Bölgesi içinde kullanılması ve bu kullanım sırasındaki olağan yıpranma dışında, herhangi bir değişikliğe uğramaksızın yeniden ihracına olanak sağlayan hükümlerin uygulandığı rejim,  geçici ithalat rejimi olarak t...

Detay

UZLAŞILAN VERGİLER İÇİN VERGİLENDİRME HATASI BULUNMASI HALİNDE HATA VE DÜZELTME BAŞVURUSU YAPILABİR Mİ?

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun Ek birinci maddesinin ilk fıkrasının birinci cümlesi, ikmalen, re'sen veya idarece tarh edilen vergilerle bunlara ilişkin vergi ziyaı cezalarının(344.maddenin 3 üncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarha ilişkin vergi ve ceza hariç) uzlaşmaya konu edilebileceğini hükme bağlamıştır. Aynı Kanunun 20 nci maddesinde, vergi tarhının, vergi alacağının kanunlarında gösterilen matrah ve nispetler ü...

Detay

FİKRİ VE SANAT ESERLERİ İLE TELİF HAKLARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİNDE KAZANÇ İSTİSNASI

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 65. maddesinde her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançların serbest meslek kazancı olduğunun belirtilmiş olup; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun serbest meslek kazançlarından istisnalar başlıklı 18 inci maddesinde ise; Müellif,  mütercim, heykeltıraş, hattat, ressam, bestekâr ve mucitlerin ve bunların kanuni mirasçılarının, şiir, hikaye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incele...

Detay


HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI NEDİR HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI UYGULAMA ESALARI NELERDİR

Haksız Çıkma Zammı Nedir? 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58. maddesinin 5. fıkrasında ise itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağının % 10 zamla tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.   6183 sayılı Kanun'un 58. maddesi uyarınca kamu alacağının % 10 zamla tahsil edilebilmesi için ilgili adın...

Detay

PİŞMANLIKLA VERİLEN BEYANNAMEYE İHTİRAZİ KAYIT KONULAMAYACAĞI HAKKINDA

213 sayılı Vergi Usul Kanununun Pişmanlık ve Islah başlıklı 371. Maddesinde, "Beyana dayanan vergilerde kaçakçılık (338, 346 ve 347nci maddelerde yazılı şekilde yapılanlar dahil) ağır kusur ve kusur mahiyetindeki kanuna aykırı hareketlerini ilgili makamlara kendiliğinden dilekçe ile haber veren mükelleflere aşağıda yazılı kayıt ve şartlarla kaçakçılık, ağır kusur ve kusur cezaları kesilmez." hükmü yer almakta ve pişmanlık şartları...

Detay

TAM MÜKELLEFİYET NEDİR –TAM MÜKELLEFİYETE TABİ VERGİLENDİRMEDE HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINMALIDIR

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 3 üncü maddesinde, Türkiye'de yerleşmiş olan gerçek kişilerin Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazanç ve iratların tamamı üzerinden vergilendirilecekleri açıklanmıştır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 4 üncü maddesinde de, ikametgahları Türkiye'de bulunanlar (İkametgah, Türk Medeni Kanununun 19 uncu ve müteakip maddelerinde yazılı olan yer...

Detay


DAR MÜKELLEFİYET NEDİR- DAR MÜKELLEFİYETTE VERGİLENDİRME NASIL YAPILIR

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 6. maddesine göre, Türkiye’de yerleşmiş olmayan gerçek kişilerin sadece Türkiye’de elde ettikleri kazanç ve iratlar üzerinden vergilendirilecekleri hükme bağlanmıştır. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrasında; Kanunun 1 inci maddesinde sayılan kurumlardan, kanuni ve iş merkezlerinden her ikisi de Türkiye'de bulunmayanların, dar mükellefi...

Detay

GAİPLİK HALİNDE VERGİLENDİRME NASIL OLMALIDIR

Gaiplik kararı son haber alma tarihinden itibaren hüküm ifade edeceğinden, hakkında gaiplik kararı alınan kişi son haber alma tarihinden sonra vergilendirme ile olarak tesis edilen işlemlerin hukuk aleminde mevcudiyetinden bahsedilemeyeceği hakkında 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 35. maddesinde, gaiplik kararının, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin alındığı günden başlayarak hüküm doğuracağı hükme bağlanmıştır....

Detay

KATMA DEĞER VERGİSİNDE VERGİYİ DOĞURAN OLAY

213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 19 uncu maddesinde, vergi alacağının vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın vukuu veya hukuki durumun tekemmülü ile doğacağı, vergi alacağının mükellef bakımından vergi borcunu teşkil ettiği belirtilmiş, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesinin (a) bendinde ise vergiyi doğuran olayın, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında meydana geleceği hükme bağlanmışt...

Detay


Defter ve Belgelerin mücbir bir sebep olmaksızın incelemeye ibraz etmemenin hukuki sonuçları nelerdir

Vergi Usul Kanununun 359'uncu maddesinin (a-2) işaretli bendinde, varlığı noter tasdik kayıtları veya sair suretlerde sabit olduğu halde defter ve belgelerin vergi incelemesi yapmaya yetkili kimselere ibraz edilmemesi gizleme eylemi olarak tanımlanmış ve vergi kanunlarına göre tutulan veya düzenlenen ve saklama ve ibraz mecburiyeti bulunan defter ve belgeleri gizleyenler hakkında 359'uncu madde hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır. Aynı Yasan...

Detay

İŞİ BIRAKMA BİLDİRİMİ-RESEN TERK-İŞİ BIRAKMADA VE RESEN TERKTE VERGİ DAİRESİNCE İZLENMESİ GEREKEN YOL-ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASININ KALDIRILMASI HAKKINDA

213 sayılı Vergi Usul Kanununun  "işi bırakmanın bildirilmesi" başlıklı 160. maddesinde; 153. maddede yazılı mükelleflerden işi bırakanlar, keyfiyeti vergi dairesine bildirmeye mecburdur. İşi bırakma bildiriminde bulunmayan bir mükellefin işi bıraktığının tespit edilmesi veya yapılan araştırma ve yoklamalar sonucunda bilinen adreslerinde bulunamaması ve başka bir adreste faaliyetine devam ettiğine dair bilgi edinilememesi veya başkaca bir ticari, zirai ve mesleki f...

Detay

Zamanaşımı Süresinin Dolmasından Önce Yapılan Çok Cüz’i Miktardaki Ödemenin Zamanaşımı Süresinin Dolmasını Kesmeyeceği Hakkında

Uygulamada vergi daireleri çalışanları tarafından amme borçlarının zamanaşımına uğramasını engellemek amacıyla mükelleflerin bilgisi ve onayı dışında cüzi ve komik miktarda ödemlerin yapıldığı hususu ile sıkça karşılaşılmaktadır. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 102'nci maddesinin 1'inci fıkrasında, amme alacağının, vadesinin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren beş yıl i&cc...

Detay


Adi Ortaklık Adına Ticari Kazanç Hükümleri Doğrultusunda Gelir Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilemeyeceği Hakkında

Adi ortaklıklar Borçlar Kanununun 520-541 inci maddelerinde düzenlenmiştir. Anılan Kanunun 520 nci maddesinde adi ortaklık, iki veya daha fazla kişinin, bir sözleşmeye dayanarak, ortak bir amaca ulaşmak için emek ve mallarını birleştirmesi olarak tanımlanmıştır. Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı gibi gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir. Adi ortaklık olarak faaliyette bulunulması halinde, ...

Detay

Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İthal Edilen Eşyanın Yurt Dışı Edilmemesi Halinde, 4458 Sayılı Kanun Uyarınca İşlem Tesis Etmeye Yetkili İdarenin Giriş İşlemlerini Gerçekleştiren Gümrük İdaresi Olduğu Hakkında

4458 sayılı Gümrük Kanununun   3'üncü maddesinin   12'nci fıkrasında, “Gümrük gözetimi” deyiminin, gümrük mevzuatına ve gereken hallerde gümrük gözetimi altındaki eşyaya uygulanacak diğer hükümlere uyulmasını sağlamak üzere Gümrük İdareleri tarafından genel olarak uygulanan işlemleri; 4458 sayılı Gümrük Kanununun   3'üncü ...

Detay

Kanunda Öngörülen Koşulların Gerçekleşmesi Şartıyla Kanuni Temsilciler Ve Ortaklar Hakkında Da İhtiyati Haciz Kararı Alınabileceği Hakkında.

Kamu Alacağının Güvence Altına Alınması Amacıyla, Kanunda Öngörülen Koşulların Gerçekleşmesi Şartıyla Sadece Asıl Borçlu Mükellef Veya Sorumlu Hakkında Değil, Bunların Kanuni Temsilcileri Ve Ortakları Hakkında Da İhtiyati Haciz Kararı Alınabileceği Hakkında. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 3 üncü maddesinde, amme borçlusu veya borçlu teriminin, amme alacağını &o...

Detay


VERGİ SORUMLUSUNUN DAVA AÇMA EHLİYETİ HAKKINDA

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 8'inci maddesinde mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu düşen gerçek veya tüzel kişi, vergi sorumlusu da, verginin ödenmesi bakımından, alacaklı vergi dairesine karşı muhatap olan kişi olarak tanımlandıktan sonra son fıkrasında, bu kanunun müteakip maddelerinde geçen mükellef tabirinin vergi sorumlularına da şamil olduğu,  açıklanmıştır. Aynı Kanunun 377'nci madd...

Detay

İnceleme Sonuçlanıp Mükellefe Tarhiyat Yapıldıktan Mükelleften Teminat İstenemeyeceği Hakkında

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un Amme Alacaklarının Korunması başlıklı bölümünde yer alan 9 ila 36 ncı maddelerinde amme alacaklarının korunmasına yönelik düzenlemeler bulunmaktadır. Bölümün I. kısmında Teminat Hükümleri, II. kısmında İhtiyati Haciz, III. kısmında ihtiyati tahakkuk, IV. kısmında ise Diğer Korunma Hükümleri düzenlenmiştir.  Teminat istenmesi, ihtiyati haciz...

Detay

Asıl Amme Borçlusu Şirket Adına Düzenlenen İhbarname Veya Ödeme Emrinin Tebliği Esnasında Hakkındaki Hüküm Kesinleşen Ve Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti Bulunmayan Kanuni Temsilci Adına Yapılan Tebligatın Usule Uygun Olmayacağı

Asıl Amme Borçlusu Şirket Adına Düzenlenen İhbarname Veya Ödeme Emrinin Tebliği Esnasında Hakkındaki Hüküm Kesinleşen Ve Medeni Hakları Kullanma Ehliyeti Bulunmayan Kanuni Temsilci  Adına Yapılan Tebligatın Usule Uygun Olmayacağı Ve Kesinleşmiş Bir Amme Alacağından Söz Edilemeyeceği  Hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 94'üncü maddesinde; tebliğin mükelleflere, bunların kanuni temsilcileri...

Detay


Tüzel Kişiliği Sone Ermiş Şirketin(Fesih-Tasfiye vb. haller) Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Münfesih Şirket Adına Tarih Ve Ceza Kesme İşlemleri Tesis Edilemeyeceği

Tüzel Kişiliği Sone Ermiş Şirketin(Fesih-Tasfiye vb. haller) Tüzel Kişiliğinin Sona Ermesinden Önceki Dönemlerle İlgili Olsa Dahi Münfesih Şirket Adına Tarih Ve Ceza Kesme İşlemleri Tesis Edilemeyeceği Ve  Dolayısıyla da  Kamu Alacağının Söz Konusu Şirketten Tahsil Edilmesinde Hukuken Olanak Bulunmayan Hallerde Bu Vergi Ve Cezaların Kanuni Temsilcilerden Tahsili Yoluna Gidilemeyeceği Hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu&...

Detay

Kesinleşen Vergi borcundan dolayı öncelikle kanuni temsilcilerin takip edilmesinin gerekmediği şirket ortağı ile kanuni temsilci arasında vergi borçlarının takip ve tahsili yönündenöncelik sonralık sırasının bulunmadığı hakkında

Kesinleşen Vergi borcundan dolayı öncelikle kanuni temsilcilerin takip edilmesinin gerekmediği şirket ortağı ile kanuni temsilci arasında vergi borçlarının takip ve tahsili yönündenöncelik sonralık sırasının bulunmadığı hakkında 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4369 sayılı Kanunun 21'inci maddesiyle değişik 35'inci maddesinde, limited şirket ortaklarının, şirketten tahsil imkânı bulunmayan...

Detay

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI

TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI      5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlıklı 13. maddesinde; “Kurumlar, ilişkili kişilerle emsallere uygunluk ilkesine aykırı olarak tespit ettikleri bedel veya fiyat üzerinden mal veya hizmet alım ya da satımında bulunursa, kazanç tamam...

Detay


VERGİ İNCELEMESİNE KİMLER YETKİLİDİR

VERGİ İNCELEMESİNE KİMLER YETKİLİDİR Vergi usul Kanunu’nun 135.maddesinde Vergi incelemesine; Vergi Müfettişleri, Vergi Müfettiş Yardımcıları, ilin en büyük mal memuru veya vergi dairesi müdürlerinin ve  Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra teşkilatında müdür kadrolarında görev yapanların yetkili oldukları açıklanmıştır. Kanundaki maddede vergi incelemesine yetkili olanlar sınırlı olarak sayılmış ...

Detay

randıman incelemesi nedir

I-VERGİ İNCELEMELERİNDE RANDIMAN İNCELEMESİ 1-Randıman İncelemesi Nedir?  Türkiye’de vergilerin büyük çoğunluğu beyan esasına göre toplanmaktadır. Yani mükellefler vergi matrahlarını ve ödenecek vergilerini kendileri beyan etmektedirler. Vergi idaresi de bu beyanların doğruluğunu kontrol etmek amacıyla, vergi incelemeleri yapmaktadır. Yapılan vergi incelemelerinde çok değişik y&ou...

Detay

POS CİHAZLARININ SATIŞ DIŞI AMAÇLARLA KULLANILMASININ VERGİSEL BOYUTU VE POS TEFECİLİĞİNİN HUKUKİ BOYUTU

I-GİRİŞ  Son yıllarda bankalardan kredi alamayan, piyasadan tahsil etmesi gereken alacaklarını tahsil edemeyen ve borçlarını zamanında ödeyemeyen firmaların kısa vadeli nakit ihtiyaçlarını karşılamak için, tanıdıklarının kredi kartları ile satış yapmış gibi işlem yaptıkları görülmektedir. Bu yöntem ile firmalar bir nevi faizsiz kredi kullanma olanağına kavuşmaktadırlar. ...

Detay


NASIL İHBAR İKRAMİYESİ ALINIR?

İHBAR MÜESSESİ’NE İHBAR EDEN GÖZÜYLE BAKACAK OLURSAK!!! İhbar müessesi 1905 sayılı yasa ile düzenlenmiş olup, devlet bu yasa ile ulaşamadığı vergi kayıp ve kaçaklarını ortaya çıkararak gelir elde etmeyi amaçlamaktadır. Devlet vergi ve kaçaklarının azaltılmasına yardım sağlayan bu vatandaşlara bunun karşılığında; vatandaşlık görevlerini yerine getirmeleri sebebiyle ihbar ikramiyesi öd...

Detay

RE'SEN TARHİYAT

Re’sen Tarhiyat Nedir-Re'sen Tarhiyatın Mahiyeti Nedir-Re'sen Tarhiyatın Sonuçları Nelerdir? Re’sen Tarhiyat Nedir Matrahın maddî delillere, kanunî ölçülere dayanılarak kısmen ya da tamamen saptanmasına olanak bulunmayan durumlarda ve zamanında beyanname verilmemesi gibi bir kısım yasal koşullar gerçekleştiğinde matrah  idarece saptanıp re’sen vergi tarhı yoluna...

Detay

TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ-TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ HUKUKSAL SONUÇLARI İLE TAKDİR KOMİSYONU KARARLARINININ YARGISAL DENETİMİ- TAKDİR KOMİSYONU KARARLARININ YARGI MERCİLERİNCE GEÇERSİZ SAYILMASINA İLİŞKİN GENEL İLKELER Yasal Dayanak: Vergi Usul Kanu...

Detay


YURT DIŞI HİZMET BORÇLANMASI

Türk vatandaşlarının, yurtdışında geçen çalışma sürelerinin , yurt dışında bulunan ev kadınlarının ise orada geçirilen  sürelerinin , borçlanma yolu ile Türkiye’de çalışılmış  gibi sayılması ve varsa , Türkiye’deki çalışma süreleri ile birleştirilerek ,emeklilik aylığına hak kazanmaları mümkündür.   Yurt Dışı Hizmet Borçlanması Talebinde B...

Detay

ŞİRKETLERİN VERGİ BORÇLARINDAN DOLAYI ŞİRKETİN KANUNİ TEMSİLCİLERİ VE ORTAKLARI HAKKINDA İHTİYATİ HACİZ UYGULAMASI

6183 sayılı yasanın 13.maddesinde düzenlenmiş bulunan ihtiyati haciz müessesesi; kamu alacağının tahsilini güvence altına almak amacıyla, kanunda belirtilen sebeplere dayanılarak, kamu borçlusunun bazı mal, alacak ve haklarına, önceden ve geçici olarak, idari bir kararla herhangi bir müddetle sınırlandırılmaksızın el konulması...

Detay

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA CEZA YARGILAMASINDA DEFTER VE BELGELERİ İBRAZ-TESLİM ETMEME(GİZLEME) SUÇU

Suçun  Müeyyidesi:Defter ve belgeleri vergi dairelerince yapılacak vergi incelemeleri sırasında incelemeye yetkili kılınmış kişilere süresi içerisinde ibraz ve teslim etmeme halinde sorumlu kişi hakkında 18 aydan 3 yıla kadar hapis istemli kamu davası açılmaktadır.   Bu olay nedeniyle bir çok kişi mağdur olmakta,şahsi ve ticari hayatında büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalmaktadırlar. ...

Detay


TAHS?LAT ZAMANA?IMI KAVRAMI ?LE TAHS?LAT ZAMANA?IMINI KESEN HALLER

6183 say?l? Amme Alacaklar?n?n Tahsil Usulü Hakk?nda Kanunun 102nci maddesinin 1inci f?kras?nda, amme alaca??n?n, vadesinin rastlad??? takvim y?l?n? takip eden takvim y?l? ba??ndan itibaren be? y?l içinde tahsil edilmemesi halinde zamana??m?na u?rayaca??, 103üncü maddesinde ise tahsil zamana??m?n? kesen nedenler hükme ba?lanm??t?r.   6183 Say?l? yasaya göre a?a??daki hallerde tahsil zamana??m? kesilir : 1. ...

Detay

VARLIK BARIŞI

29,05,2013 Tarih ve 28661 sayılı Resmi gazete yayınlanan 6486 sayılı kanun gereği, Gerçek veya Tüzel Kişilerce, 15,04,2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan ; para,altın, döviz menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar 31,07,2013 tarihine kadar TL cinsinden rayiç bedelle bankalara veya spk kanunu gereği faaliyette bulunan aracı kurumlara bildir...

Detay

SAHTE FATURA DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇU

Vergisel suç kapsamında ele alacağımız  sahte fatura düzenleme veya kullanma suçu Vergi Usul Kanunun 359’uncu maddesinde düzenlenmiştir.   Vergi suçları vergi mükellefleri ve sorumluları ile bunlarla hukuki ilişkide bulunan üçüncü kişilerin kanunda düzenlenmiş olan cezayı gerektirecek hareketlerle vergi kanunlarını hükümlerini ihlal etmeleridir.  ...

Detay


Ortaklık Payını Devreden Limited Şirket Ortaklığının Kamu Alacağının Tahsilinden Doğan Sorumluluğu

Ortaklık Payını Devreden Limited Şirket Ortaklığının Kamu Alacağının Tahsilinden Doğan Sorumluluğu

   6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 35. maddesinde, limited şirket ortaklarının, şirketten tahsil imkanı bulunmayan amme alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya sorumlu olacakları ve bu Kanun hükümleri gereğince takibe tabi tutulacakları kuralına yer verilmiştir.   213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükellef ve vergi sorumlusu başlıklı 8. maddesinin 3. fıkrasınında da,...

Detay

Sermaye Şirketi Ortak ve Kanuni Temsilcilerinin Vergi Borçlarına Karşı Sorumluluğu

Sermaye Şirketi Ortak ve Kanuni Temsilcilerinin Vergi Borçlarına Karşı Sorumluluğu   Yazar: İsmail KÖKBULUT*...

Detay

Oto alım satımından dolayı Geriye Dönük Mükellefiyet

Oto alım satımından dolayı Geriye Dönük Mükellefiyet Tesisine Danıştay Kararları doğrultusunda bir bakış Bir takvim yılı içerisinde birden fazla oto alıp satanlara vergi dairelerince re’sen geçmişe dönük mükellefiyet tesis ettirilerek, ilgili yıllara ait gelirlerini beyan etmediklerinden bahisle cezalar gönderilmektedir. Söz konusu bu uygulama neticesi, haricen oto alım satımı ...

Detay


VERGİ AVUKATININ ÖNEMİ

Vergi avukatlığının yasallığı açsından mevcut avukatlık kanununda değişiklik yapılmasına dair avukatlık kanunu yasa taslağında bana göre avukatlık mesleğinde branşlaşmaya da yer verilmelidir.   Günümüzde değişen ekonomik ve sosyal dengeler, değişen ve derinleşen yasal düzenlemeler avukatlık mesleğinde de branşlaşmanın önemini, arttırmıştır.Ayrıca ülkemizdeki avukat sayısının hızla artması nedeniyle her davaya ba...

Detay

Altınşehir Adana Dergisi Röportajı - Sizin Hukuk Danışmanınız Var mı ?

Küreselleşmenin gittikçe artması, mevzuat açısından ülkelerde birçok yeni kavramların doğmasına neden oluyor. Tek tek insanların küreselleşen dünyayla uzaktan veya yakından ilgisi olmasa dahi herkes, dünyaya adapte olmak uğruna değişen yasalarla karşı karşıya geliyor. Çünkü yasalar vatandaşları dışarıyla ilişkisi var ya da yok diye ayırarak çıkmıyor. Ülkelerin birbirine entegre olmasını kolaylaştırmak için &c...

Detay

Motorlu Taşıtlar Vergisi Hakkında Bilinmesi Gereken Herşey

Kimler Motorlu Taşıtlar Vergisi Mükellefidir?   197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde "Motorlu Taşıtlar Vergisinin mükellefi; trafik sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişilerdir." hükmü yer almaktadır.   Verginin konusu oluşturan  ...

Detay


ANNONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE ŞİRKET ORTAĞI VE KANUNİ TEMSİLCİNİN ŞİRKETİN VERGİ BORCUNDAN DOLAYI SORUMLULUĞU

Küresel ekonomi ve buna bağlı olarak rekabet şartlarının artması neticesi; kurumsallaşma,kalite,arge,ihracat, ithalat, müşteri portföyü ve memnuniyeti gibi etmenler eskiden aile şirketi olarak işletilen küçük işletmelerde şirketleşmeyi olmazsa olmaz hale getirmiştir.Zira şirketleşme yolu ile sermaye, emek ve bilgi bir araya getirilmektedir.       Şirketi temsilen şirket mü...

Detay

VERGİ HUKUKUNDA TANIK BEYANININ DELİL NİTELİĞİ

VERGİ HUKUKUNDA TANIK BEYANININ DELİL NİTELİĞİ       1-Genel Bilgi     Yargılama konusu olay hakkında beş duyuları marifetiyle öğrendiklerini hakime anlatan kişilere “tanık”, bunların yaptıkları açıklamalara da “tanık açıklamaları” denilmektedir[1]. Tanıklık, davanın tarafları dışındaki üçüncü kişilerin, dava i...

Detay

VERGİ HUKUKUNDA İSPAT VE DELİL

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ   SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ   MALİ HUKUK ANA BİLİM DALI   VERGİ HUKUKUNDA İSPAT VE DELİL    Proje       Hazırlayan:   Halil İbrahim TURAN      ...

Detay


VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA

I-GİRİŞ   Vergi idaresi ile vergi ödevlileri arasında, vergi hukuku uygulamalarından kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların giderilip vergi alacağının tahsil edilebilmesi için, vergi hukukunda bazı çözüm yollarına yer verilmektedir.(1) ...

Detay

6111 sayılı Kanunun

6111 sayılı Kanunun Vergi Hukuku Açısından Getirdiği Düzenlemeler   611 sayılı yasa 25.02.2011 tarih ve 27857 mükerrer sayılı gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.   1- Yapılan bu düzenleme ile öncelikle tüm mükellefler açısından 31.12.2010 tarihi itibariyle ödenmemiş her türlü vergi borçlarına ödeme kolaylığı sağlana...

Detay

Kira Geliri Beyanına İlişkin Hususlar

Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen gelirler “gayrimenkul sermaye iradı” olarak adlandırılırlar ve belli koşullarda gelir vergisine tabi tutulurlar.       Kanun kısaca;  mesken, işyeri ve araç kiralamalarından dolayı elde edilen gelirleri vergilendirme yoluna gitmiştir. ...

Detay


Neden vergi avukatı?

Türkiye’de davaların bir avukat aracılığıyla takibi zorunlu değildir. Avukatlık Yasasının 35/3 maddesine göre, dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir. Ancak, yargılama sisteminin karmaşıklığı nedeniyle avukat olmadan yapılan işlemlerde, hata yapılması olasılığı çok yüksektir. Bu ise hak kayıplarına neden olabilmektedir. Bu nedenle, hukuk bilgi...

Detay


geri