Avukat Halil İbrahim Turan - Vergi Hukuku - Vergi Davası - Vergi Mahkemesi - Vergi Avukatı

Makaleler
VARLIK BARIŞI


29,05,2013 Tarih ve 28661 sayılı Resmi gazete yayınlanan 6486 sayılı kanun gereği, Gerçek veya Tüzel Kişilerce, 15,04,2013 tarihi itibariyle sahip olunan ve yurt dışında bulunan ; para,altın, döviz menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar 31,07,2013 tarihine kadar TL cinsinden rayiç bedelle bankalara veya spk kanunu gereği faaliyette bulunan aracı kurumlara bildirilir. Veya vergi dairelerine beyan edilmelidir.
Vergi Dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden % 2 oranında vergi tahakkuk ettirilir ve Tahakkuk ettirilen ayı izleyen ayın sonuna kadar ödemesi yapılır.

Bildirildiği veya beyan edildiği halde 15/04/2013 tarihi itibariyle yurt dışında bulunduğu kanaat verici belge ile ispat edilemeyen para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazlar dolayısıyla yasanın getirmiş olduğu avantajdan yaralanamazlar.
Dikkat edilmesi Gereken beklide en önemli nokta kanaat verici belgenin ortaya konulmasıdır.Kanaat verici belge: Devlet tarafından veya devlet güvencesinde tutulan kayıt ve sicilleri; banka, banker, aracı kurumlar ve benzeri mali kurumlar ile posta idaresi, noter gibi kurum ve kuruluşların kayıt ve belgelerini, 213 sayılıkanunun 2 nci kitabının 3 ncü kısmında yer alan belgeler ve muadili belgeler ile bilgi değişiminde bulunulan yabancı ülkelerde yetkili makamlardan alınarak mahallindeki Türk elçilik yada konsoloslukları ,yoksa ilgili ülkenin Türk menfaatini koruyan aynı nitelikteki temsilcileri tarafından tasdik olunan belgeleri ifade eder.

Kanun kapsamında bildirilen değerler, beyan tarihini izleyen ayın sonuna kadar yasal defterlere Kaydedilecektir. Bu değerler için bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, pasifte özel bir fon hesabı açacak, bu hesap sermayeye ilave dışında kullanılmayacaktır, işletmenin tasfiye edilmesi halinde ise vergilendirilmez. Serbest meslek kazanç defteri ile işletme hesabı defteri tutan mükellefler, söz konusu kıymetleri defterlerinde göstereceklerdir. Bu varlıklar dönem kazancının tespitinde dikkate alınmayacaktır.
Yukarıda belirtilen şekilde bildirilen varlıklar nedeniyle vergi incelemesi ve tarhiyatı yapılmayacaktır.
Maliye bakanlığı beyannamelerin şekil ve içeriği ile ilgili ve Maddelerin uygulanması usul ve esaslarını belirlemeye yetkili kılınmıştır.

Kurallara uyulmaması veya yasal yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmemesi durumunda Avantajlardan yararlanılamayacaktır.


MEHMET ÇAKIR-SMMM 03,06,2013   Diğer Makalelergeri