Avukat Halil İbrahim Turan - Vergi Hukuku - Vergi Davası - Vergi Mahkemesi - Vergi Avukatı

Makaleler
VERGİ HUKUKUNDA UZLAŞMA

I-GİRİŞ

 

Vergi idaresi ile vergi ödevlileri arasında, vergi hukuku uygulamalarından kaynaklanan bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların giderilip vergi alacağının tahsil edilebilmesi için, vergi hukukunda bazı çözüm yollarına yer verilmektedir.(1)

 

Türk pozitif hukukunda, vergi uyuşmazlıklarının çözüm yollarını sistematize etmek gerekirse önce idari çözümler(barışçıl çözümler)-yargısal çözümler ayrımı yapılabilir. İdari çözümler; yükümlü ile vergi dairesi arasında uyuşmazlık konusunun çeşitli barışçıl yöntemlerle, anlaşarak ya da idari denetim ilkeleri çerçevesinde ortadan kaldırılmasına ilişkin yöntemlerdir. Bizim sistemimizde uzlaşma barışçıl çözüm yöntemidir.(2)

 

Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümlenmesinde, “uzlaşma” müessesesinin ayrı bir yeri ve önemi vardır. Vergi uyuşmazlıklarının büyük bir kısmı uzlaşma yolu ile çözümlenmektedir.

 

Bu nedenle bu çalışmamızda, Vergi Usul Kanunu düzenlenmiş olan genel uzlaşma kurumu ile 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili hakkındaki Kanun ile getirilen yeni uzlaşma düzenlenmesi üzerinde durulacak ve ayrıca uzlaşma kurumunun hukuki sakıncaları incelenecektir.

 

II-UZLAŞMA

 

Vergi idaresi ile vergi yükümlüsünün (ya da ceza muhatabının) aralarındaki uyuşmazlığı karşılıklı görüşme, tartışma, pazarlık yöntemiyle çözmeleri esasına dayalı olan yola pozitif hukukumuzda uzlaşma adı verilmektedir.(3)

 

Diğer bir anlatımla, vergi idaresi tarafından tarh edilen vergilerle, bunlara bağlı vergi cezalarına ilişkin uyuşmazlıkların vergi yargı organlarına götürülmeden, idare ile mükellefler arasında anlaşma yoluyla çözümlenmesine uzlaşma denilmektedir.(4)

 

Uzlaşma, vergi hukukumuza 1963 tarihli ve 205 sayılı yasa ile girmiştir. Yasanın gerekçesinde uzlaşma kurumunun getirilişi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verilmiştir:

 

“ …..Vergi İhtilaflarının süratle halli ve böylece mükelleflerin tereddütlerinin bir an evvel giderilerek huzura kavuşmalarının temini, amme alacağının vaktinde Hazine’ye intikali ve nihayet İtiraz ve Temyiz mercilerinin

 

 

_________________________________________________

  1. Karakoç Y., Genel Vergi Hukuku, Yetkin Yay., Ankara-2003,s.350

  2. Öncel M., Kumrulu A., Çağan N., Vergi Hukuku,Turhan Kitabevi,Ocak-2005,s.169-170

  3. Taş M.,Vergi Uyuşmazlıklarının İdari ve Yargısal Çözüm Yolları,Ekin Kitabevi,Bursa-1997,s.9

  4. Aksoy Ş.,Vergi Yargısı ve Türk Vergi Yargısı Sistemi,Filiz Kitabevi,İstanbul-1990,s.124-125

 

işlerini hafifleterek ihtilaflar üzerine daha titizlikle eğilmelerine imkan sağlanması maksadıyla kanuna uzlaşma müessesesi ithal olunmuştur.

 

Böylece, mükellefle idare arasında da vergi yönünden zuhur edecek ihtilafların yine kendi aralarında görüşülerek halli yolu açılmış bulunmaktadır”.

 

Bu gerekçeden de anlaşılacağı üzere uzlaşmada amaç, uyuşmazlıkları bir an önce gidermek suretiyle vergi alacağının hazineye intikalini sağlamaktır. Ayrıca yargı organlarının gereksiz başvurularla karşı karşıya kalmasını da önlemektir.

 

Uzlaşma müessesesinin hukuki yararlarının bulunmasına karşın, ileriki bölümlerde açıklayacağımız bir takım hukuksal sakıncaları da bulunmaktadır.

 

Vergi kanunlarında 1985 yılında 3239 sayılı yasa ile, Vergi Usul Kanununda değişiklik yapılarak, vergi sistemimizde “Tarhiyat Öncesi Uzlaşma” adı ile, yeni bir uzlaşma müessesesi de getirilmiştir.

 

Bu müessesenin amacı da; vergi uyuşmazlıklarını asgariye indirmek, vergi idaresi ile mükellef arasındaki uyuşmazlıkları daha başlangıç safhasında, yani tarh işleminden önce çözerek, hem uyuşmazlığı ortadan kaldırmak, hem de yargı organlarına daha az ihtilaf gelmesini sağlamaktır. Dolayısıyla, vergi alacağının bir an önce hazineye intikal etmesini sağlamaktır.(5)

 

Uzlaşma sadece ülkemizde değil, Fransa ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde de uygulanmaktadır.

 

Yapılan bu düzenlemeler karşısında uzlaşma müessesesi tarhiyat öncesi ve tarhiyat sonrası uzlaşma olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır.

 

A-TARHİYAT ÖNCESİ UZLAŞMA:

 

1-Uzlaşmanın Konusu ve Kapsamı:

 

3239 sayılı kanunun 33. maddesi ile Vergi Usul Kanununa Ek 11. madde eklenerek tarhiyat öncesi uzlaşma müessesesi getirilmiştir. Maddenin son fıkrası gereği, tarhiyat öncesi uzlaşmaya ilişkin usul ve esaslar, 03.02.1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tarhiyat öncesi uzlaşma yönetmeliği ile düzenlenmiş ancak; 24.08.1999 tarih ve 23796 sayılı ve 22.10.2005 tarih ve 25974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliklerle bu kapsam değiştirilmiştir.

 

Tarhiyat öncesi uzlaşma müessesesi; isminden de anlaşılacağı üzere tarhiyat aşamasından önce, idare ile mükellef veya ceza muhatabı arasında tarh edilecek vergi ve ceza konusunda uzlaşılmasıdır.(6)

 

 

___________________________________________________

(5) Eroğlu N.,Vergi Usul Kanunu,1995,s.698

(6) Eroğlu N.,a.g.e.,s. 699

 

 

 

Tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına; vergi incelemelerine dayanılarak salınacak ve Vergi Usul Kanununa göre vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu vergi, resim, harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezası, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları girer. Ancak Vergi Usul Kanunu’nun 359.maddesinde yazılı (kaçakçılık suçları) fiillerle vergi kaybına yol açılması halinde kesilecek cezalar için uzlaşma mümkün değildir. (V.UK..EK.11/1;T.Ö.Uzl.Yön.m.2)

 

Bu madde hükmü ve tarhiyat öncesi uzlaşma yönetmeliği gereği;

 

- Vergi incelemesine dayanmadan tarh edilen vergi ve cezalar, tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamı dışındadır. Örneğin yoklama memurlarının yapmış oldukları tespitler sonucu kesilen usulsüzlük cezaları ve vergi incelemesi yapılmaksızın takdir komisyonuna intikal eden olaylar gibi.

 

- Vergi türü bakımından; sadece vergi dairelerinin tarha yetkili olduğu vergi, resim, harç, fon ve cezaları kapsadığından, Belediye ve İl Özel İdarelerinin tarha yetkili olduğu vergi, resim ve harçlarla, Gümrük İdareleri tarafından alınan vergiler tarhiyat öncesi uzlaşma kapsamı dışındadır.

 

- Vergi Usul Kanunu’nun 359. maddesindeki kaçakçılık suç ve cezaları,

 

tarhiyat öncesi uzlaşmanın kapsamına girmez.

 

2-Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Talebi ve Süresi:

Uzlaşma için nezdinde inceleme yapılan kimsenin, bizzat veya noterden alınmış bir vekâletnameye dayanarak vekil vasıtasıyla (Tüzel kişiler, küçük ve kısıtlılarla, vakıflar ve cemaatler ile tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunların kanuni temsilcileri marifetiyle) ve yazılı olarak incelemeyi yapan elemana veya bağlı bulunduğu ekip veya grup başkanlığına başvurması şarttır. Uzlaşma talebinin inceleme tutanağında yer alması ilgili mercie yapılmış yazılı başvuru yerine geçer.(T.Ö.Uzl.Yön.md.8)

Ayrıca Danıştay bir kararında tasfiye memurunun da uzlaşma talebinde bulunmaya yetkili olduğuna hükmetmiştir(7).

Uzlaşmada, mükellefi temsil edecek kişinin avukat olması şart değildir. Sadece noterden düzenlenen bir vekâletname ile bu konuda yetki verilmiş olması gerekmektedir.(8)


 

_________________________________________________

(7) Dan.11.D. 16.9.1999 tarih, 1998/3255 E.,1999/3150 K. sayılı ilamı

(8) Kızılot Ş.,Kızılot Z.,Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları,Yaklaşım Yay.,Ankara-2005,s.240

Nezdinde inceleme yapılan kimseler, incelemenin başlangıcından, inceleme ile son tutanağın düzenlenmesine kadar geçen süre içerisinde her zaman uzlaşma talebinde bulunabilirler(T.Ö.Uzl.Yön.md.9).

Mükellefin bilgisi dışında yapılan incelemelerde, inceleme elemanı herhangi bir taahhüt altına girmeksizin mükellefi uzlaşma talebinde bulunmaya davet edebilir(T.Ö.Uzl.Yön.mad.11)

Uzlaşmaya davet hallerinde, mükellef davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren, en geç on beş gün içerisinde uzlaşma talebinde bulunabilir. Ancak incelemenin sonuçlandığı tarihte, tarh zamanaşımının sona ermesine üç aydan az bir zaman kalması halinde mükellefe tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunup bulunmadığı sorulmaz ve tarhiyat öncesi uzlaşma talebinde bulunmaya davet edilmez(T.Ö.Uzl.Yön.md.9).

Uzlaşma talebinde bulunmaya davet yazısının tebliğ edilmemesi ya da davete uyulmaması durumunda, tarhiyat öncesi uzlaşma sağlanmamış sayılır(T.Ö.Uzl.Yön.mad.12).

 

3-Uzlaşma Komisyonlarının Teşekkülü:

22.10.2005 tarih ve 25974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle, komisyonlar yeniden düzenlenmiştir. Tarhiyat öncesi yönetmelik hükümlerine göre, uzlaşma komisyonları iki ana gruba ayrılmaktadır. Bu komisyonlar; merkez denetim elemanlarınca yapılan incelemeler nedeniyle kurulacak komisyonlar ile mahalli denetim elemanlarınca yapılacak vergi incelemeleri dolayısıyla kurulacak olan uzlaşma komisyonlarıdır(9).

3.1-Merkezi İnceleme Elemanları Tarafından Yapılan Vergi İncelemeleri İle İlgili Uzlaşma Komisyonları:

Merkez inceleme kuruluşları; Teftiş Kurulu, Hesap Uzmanları Kurulu ile Gelirler Kontrolörleridir. Bu kuruluşlar uzlaşmayı kendi içinde teşkil edecekleri uzlaşma komisyonları vasıtası ile yapacaklardır. Bu komisyonların teşkili, vergi incelemesinin devamlı çalışma yerinde(grup merkezinde) veya geçici çalışma yerinde(turnede) yapılmış olmasına göre değişmektedir.

3.1.a-Devamlı Çalışma Yerlerinde Yapılan İncelemelerde Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili:

İncelemeyi yapan merkezi denetim elemanının bağlı olduğu ilgili kurul başkanlığınca veya genel müdürlükçe belirlenen bir başkan ve iki üye olmak üzere üç merkez inceleme elemanından oluşur. İnceleme yerlerinde grup başkanlıklarının bulunması halinde kurul veya genel müdürlük bu komisyonların belirlenmesini ilgili grup başkanlıklarına devredebilir.(T.Ö.Uzl.Yön.md.5)

_______________________________________________________

(9) Eroğlu N.,a.g.e.,s.700


 

3.1.b-Geçici Çalışma Yerlerinde(Turnelerde) Yapılan İncelemelerde Uzlaşma Komisyonlarının Teşkili:

Ekip başkanının başkanlığı altında, vergi incelemesini yapan elemanın dışında, başkan dahil üç merkez inceleme elemanından oluşur.

Ancak uzlaşma komisyonun merkez inceleme elemanından oluşmasının mümkün olmadığı hallerde, komisyon üyeleri iki merkez inceleme elemanı ile ilgili vergi dairesi müdüründen(bağlı vergi dairelerinde mal müdüründen) teşekkül edebilir. Gerekli hallerde ekip başkanı, Bakanlıktan(inceleme elemanının mensup olduğu kurul veya genel müdürlükten) uzlaşma komisyonuna katılmak üzere merkez inceleme elemanı talep edebilir(T.Ö.Uzl.Yön.md.5).

3.2- Mahalli İnceleme Elemanları Tarafından Yapılan Vergi İncelemeleri İle İlgili Uzlaşma Komisyonları:

3.2.a-Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulan Yerlerde:

Vergi denetmenlerince yapılan incelemelerde uzlaşma komisyonu; vergi dairesi başkanı veya tevkil edeceği grup müdürünün veya vergi denetmenlerinin başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından belirlenen grup müdürleri veya vergi denetmenlerinden oluşur.

Diğer mahalli inceleme elemanlarınca komisyon; vergi dairesi başkanı veya tevkil edeceği grup müdürünün başkanlığında, vergi dairesi başkanı tarafından belirlenen müdürler veya vergi dairesi müdürlerinden oluşur. İncelemeyi yapanın ilgili vergi dairesi müdür olması halinde vergi dairesi başkanı, ilgili vergi dairesi müdürü yerine bir başka vergi dairesi müdürünü komisyon üyesi olarak belirler(T.Ö.Uzl.Yön.md.6).

3.2.b-Vergi Dairesi Başkanlığı Kurulmayan yerlerde:

Vergi denetmenlerince yapılan incelemelerde uzlaşma komisyonu: defterdarın veya tevkil edeceği defterdar yardımcısının başkanlığında, defterdar tarafından belirlenen iki vergi denetmeninden oluşur.

Diğer mahalli vergi inceleme elemanınca yapılan incelemelerde komisyon; defterdarın veya tevkil edeceği defterdar yardımcısının başkanlığında gelir müdürü ile ilgili vergi dairesi müdüründen oluşur. İncelemeyi yapanın ilgili vergi dairesi müdür olması halinde defterdar ilgili vergi dairesi müdürü yerine bir başka vergi dairesi müdürünü veya vergi denetmenini komisyon üyesi olarak belirler. Yukarıda sayılan komisyonlar üç kişiden oluşur ve incelemeyi yapanlar komisyon üyesi olamazlar(T.Ö.Uzl.Yön.md.6).

4-Uzlaşma Gününün tespiti ve komisyonun toplanması:

İnceleme elemanı, mükellefin talebi üzerine yetkili uzlaşma komisyonu başkanı ile temas kurarak uzlaşma gününün belirler. Belirlenen uzlaşma gün ve saati, bir yazı ile uzlaşma gününden en az 15 gün önce mükellefe bildirilir ya da inceleme tutanağına yazılır. Mükellefin istemesi halinde 15 günlük süreye bağlı kalmaksızın, daha önceki bir tarih uzlaşma günü olarak belirlenebilir(T.Ö.UzlYön.md.10).

Tarhiyat öncesi uzlaşma komisyonu, davet yazısında belirtilen gün ve saatte üyelerinin tamamının katılımı ile toplanır ve ekseriyetle karar verir(T.Ö.Uzl.Yön.md.14)

5-Tarhiyat Öncesi Uzlaşmanın Sonuçları:

Komisyon görüşmeleri sonucunda iki durum ortaya çıkabilir.

5.1-Uzlaşmanın Sağlanması:

Uzlaşmanın sağlanması durumunda, düzenlenecek olan uzlaşma tutanağı taraflarca imzalanır ve bir nüshası mükellefe derhal tebliğ edilir. Tutanakla tespit edilen hususlar hakkında dava açılamaz ve hiçbir mercie şikayette bulunulamaz ve uzlaşılan ceza hakkında V.U.K’nun 376.maddesi ile düzenlenen cezalarda indirim hükümlerinin uygulanması istenemez. Uzlaşılan vergi miktarı üzerinden, V.U.K.’nun 112. maddesine göre gecikme faizi hesaplanacaktır.(10)

Danıştay vermiş olduğu bir kararında da tarhiyat öncesi uzlaşılan vergiler için düzeltme ve şikayet başvurusunda bulunulamayacağına hükmetmiştir.(11)

Ayrıca tarhiyat sonrası uzlaşma da talep edilemez.

Uzlaşma tutanağı tahakkuk fişi yerine geçer. Uzlaşma tutanağı vergi ve cezaların ödeme zamanlarından önce ilgiliye tebliğ edilmişse, kanuni ödeme zamanlarında; ödeme zamanları kısmen veya tamamen geçtikten sonra ilgiliye tebliğ edilmişse, ödeme süreleri geçmiş olanlar uzlaşma tutanağının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir(T.Ö.Uzl.Yön.md.18).

Üzerinde uzlaşmaya varılmış olan verginin ve vergi ile ilgili cezanın süresinde ödenmemesi durumu, uzlaşmanın geçersiz sayılmasını gerektirmez. Ödenmeyen vergi cezaların tahsili için AATUHK’nın hükümlerine göre işlem yapılır.(12)

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya gidilmesi, zamanaşımını durdurmaz.

5.2-Uzlaşmanın Sağlanamaması:

Uzlaşma görüşmeleri sonucunda ortaya çıkan diğer bir durum ise, uzlaşmanın sağlanamaması halidir.

Mükellefin, uzlaşma komisyonunun davetine icabet etmemesi, uzlaşmaya gelmesine

________________________________________________________

(10) http://www.muhasebetr.com/makaleler/023/Er.tar.01.04.2008

(11) Dan.4.D., 30.10.2003 tarih, 200/4555 E.,2002/2651 K.sayılı ilamı

(12) ) Kızılot Ş.,Kızılot Z.,a.g.e,s.266

rağmen uzlaşma tutanağını imzalamaması ya da ihtirazi kayıtla imzalamak istemesi veya uzlaşma görüşmelerinde uzlaşmaya varılamamış olması durumunda uzlaşma sağlanamamış sayılır. Ayrıca tarhiyat öncesi yönetmeliğin 12. maddesine göre, mükellefin bilinen en son adresine uzlaşmaya davet yazısının tebliğ edilememesi durumunda da uzlaşma temin edilememiş sayılır.

Nitekim Danıştay bir kararında, tarhiyat öncesi uzlaşma davetiyesi, adres bırakmadan ayrıldığı için işyerine ve adresine tebligat yapılamayan ve yeni adresi de saptanamayan yükümlü hakkında uzlaşmanın sağlanamamış sayılması gerektiği, tarhiyat öncesi uzlaşma yönetmeliğin bu hükmünün uygulanması gerektiği, tebligatın iptali yoluna gidilmeyeceğine hükmetmiştir.(12)

Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda, inceleme elemanlarınca düzenlenecek vergi inceleme raporlarına göre işlem yapılacaktır.

Uzlaşmanın sağlanamaması ya da sağlanamamış sayılması durumunda, inceleme raporu ile uzlaşma tutanağının bir örneği ilgili vergi dairesine gönderilir. Vergi dairesi, vergi ve ceza ihbarnameleri düzenleyerek ilgiliye gerekli tebligatı yapar.

Uzlaşmanın sağlanamaması durumunda yükümlüler ya da adına ceza kesilenler;

-Uzlaşma konusu olan vergi ve cezası için, verginin tarh edilmesi ve cezanın kesilmesinden sonra, V.U.K.’nun 376’ıncı maddesi gereği ceza indirimi talebinde bulunabilirler.

-İhbarnamelerin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde vergi mahkemesinde dava açabilirler.

-Aynı vergi ve ceza için, tarhiyat öncesi uzlaşama talebinde bulunamayacağı gibi, verginin tarhından ve cezanın kesilmesinden sonra tarhiyat sonrası uzlaşma da talep edemezler.

-Ancak mükellef, dava açma süresinin sonuna kadar, teklif edilen vergi ve cezayı kabul ettiğini yazılı olarak bildirirse, bu takdirde de uzlaşma sağlanmış olur.


 

B- TARHİYAT SONRASI UZLAŞMA:

1-Uzlaşmanın tanımı, konusu ve kapsamı:

Tarhiyat sonrası uzlaşma, tarhiyat aşamasında yani bir vergi tarh edilip ceza kesildikten sonra, ortaya çıkan uyuşmazlıkların yargı organlarına intikal ettirilmeden idari aşamada, taraflar arasında anlaşma sağlanarak, sulha erdirilmesidir.(13)


 

_____________________________________________________

(12) Dan.Ver.Dav.D.Kur.,14.04.1995 tarih, 1994/ 204 E.,1995/ 126 K. sayılı ilamı

(13) ) Kızılot Ş.,Kızılot Z.,a.g.e.,s.275

 

Tarhiyat öncesi uzlaşmada ise, vergi incelemesine başlandığı ancak henüz vergi tarh edilip ceza kesilmediği aşamada yani olayın vergi dairesine intikal etmediği mükellef ile inceleme elemanı arasında bulunduğu safhadır.

Tarhiyat sonrası uzlaşma, Vergi Usul Kanunu EK 1 ve devamı maddeleri ile 03.02.1999 tarih ve 23600 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan uzlaşma yönetmeliği ile düzenlenmiş ancak, 22.10.2005 tarih ve 25974 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle bu kapsam değiştirilmiştir.

 

Tarhiyat sonrası uzlaşmanın kapsamına; ikmalen, re’sen veya idarece salınan ve Bakanlık Vergi Dairelerinin tarha yetkili olduğu vergi, resim ve harçlar ile bunlara ilişkin olarak kesilecek vergi ziyaı cezaları (usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile Kanun’un 344. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca vergi ziyaı cezası kesilen tarhiyata ilişkin vergi ve ceza hariç) girer (Uzl.Yön.md.2).

 

Bu hükümden de anlaşılacağı üzere tarhiyat sonrası uzlaşma; ikmalen, re’sen ve idarece tarh edilen vergiler ve bu vergilere ilişkin vergi ziyaı cezaları için söz konusudur. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezaları ile kaçakçılık suç ve cezalarından dolayı vergi ziyaına sebebiyet verilmesi durumunda kesilecek ceza uzlaşma kapsamı dışındadır.

 

Vergi Usul Kanununun Ek 1/3. fıkra gereği; bu kanuna göre uzlaşmaya konu edilebilecek vergi, resim ve harçların belirlenmesinde Maliye Bakanlığı, İl özel idareleri ve belediyelere ait vergi resim ve harçlar için ise İçişleri Bakanlığı yetkili kılınmıştır. Maliye Bakanlığı yayınlamış olduğu tebliğler ile uzlaşmanın konusuna girecek vergileri belirlemiştir.

 

Son duruma göre, beyana dayalı tarhiyatın dışında hangi şekilde olur olsun ilave olarak konulan vergi ve buna ilişkin cezalar uzlaşmanın konusuna girmektedir. Beyana dayanan vergilerde uzlaşmaya gidilememesinin nedeni ise, mükelleflerin beyan ettikleri matrahlara ve bu matrahlar üzerinden tarh edilen vergilere, tarhiyatta herhangi bir vergi hatası bulunmadıkça itiraz edememeleridir.(14)

 

Ancak yükümlünün ihtirazi kayıtla beyanname vermesi durumunda, bu beyannameye dayalı olarak gerçekleştirilen tarh işlemine karşı uzlaşma talebinde bulunulabilir.(15)

 

Nitekim Danıştay bir kararında, ihtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tarh edilen vergilerin uzlaşma başvurusuna konu edilebileceğine hükmetmiştir.(16)

 

Tarhiyat öncesi kısmi uzlaşmanın mümkün olmasına karşılık, tarhiyat sonrası uzlaşmada kısmi uzlaşma yönetmelik gereği mümkün olmuyordu. Ancak söz konusu hüküm Danıştay tarafından iptal edildiğinden, artık tarhiyat sonrası uzlaşmada da kısmı uzlaşma mümkün olabilecektir.

 

 

 

____________________________________________

(14) Aksoy Ş.,a.g.e.,s.146

 Diğer Makalelergeri