Avukat Halil İbrahim Turan - Vergi Hukuku - Vergi Davası - Vergi Mahkemesi - Vergi Avukatı

Makaleler
Neden vergi avukatı?

Türkiye’de davaların bir avukat aracılığıyla takibi zorunlu değildir. Avukatlık Yasasının 35/3 maddesine göre, dava açmaya yeteneği olan herkes kendi davasına ait evrakı düzenleyebilir, davasını bizzat açabilir ve işini takip edebilir.

Ancak, yargılama sisteminin karmaşıklığı nedeniyle avukat olmadan yapılan işlemlerde, hata yapılması olasılığı çok yüksektir. Bu ise hak kayıplarına neden olabilmektedir. Bu nedenle, hukuk bilginize güvenmiyorsanız ve yargılama yöntemi konusunda bilgi sahibi olduğunuzdan kesin olarak emin değilseniz bir avukatın yardımına başvurmalısınız.

Vergi mevzuatının karmaşık ve sürekli değişken bir yapıya sahip olması nedeniyle, oluşan bu karmaşık yasal mevzuatın inceleme elemanları ve diğer vergi uygulayıcıları tarafından farklı yorumlanması nedeniyle mükellefler aleyhine ilave vergi ve ceza tarhiyatları yapılmasına neden olmaktadır. Zira büyük miktarlı vergi cezalarına muhatap olan mükelleflerin karşılaştıkları bu durumlar, iktisadi hayatlarını sona erdirecek ve de hürriyetlerinden mahrum edecek önem arzetmektedir.

Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Hukuk Bürosunda vergi avukatı olarak çalıştığım dönemde bir çok davanın yanlış gerekçelendirme, tarhiyatın ve dava konusu işlemin hukuka aykırı yönlerinin vergi hukuku ve vergi yargılamasının ispat ve delile ilişkin ilkelerine uygun hukuksal mantıkla ortaya konulamamasından kaybedildiğine şahit oldum.

Teferruatlı bir vergi davasında. vergi hukukunda uzman vergi avukatı ile mali müşavirin birlikte çalışması, yardımlaşması, davanın takibini ve sonucunu olumlu yönde etkileyeceği düşüncesindeyim. Zira vergi yargılamasında; mahkemede görevli yargıçlar ve Danıştay üyeleri dava konusu olayın muhasabe tekniği ile birlikte bu olayın vergi kanunları ve Anayasa’ya uygunluğu yönünden de hukuk mantığı çerçevesinde değerlendirme yaparak bir karar vermektedirler.

Gelir İdaresi Başkanlığı da, vergi avukatlığının öneminin farkına vardığından vergi avukatlığı müessesesini yasalaştırarak, bünyesinde vergi avukatı ünvanı ile avukat istihdam etmeye hazırlanmaktadır.

Maliye Bakanlığının denetim için mükellefleri sınıflara ayırarak düzenli aralıklarla denetlemeye hazırlanmaktadır. Bu anlamda da yapılacak işlemlerin hukuksal denetimi açısından vergi avukatına duyulan ihtiyaç daha da artacaktır.

Günümüzde vergi davaları ile avukatların pek ilgilenmediği ve mükellefler adına dava dilekçelerinin yazılması görevinin; Hesap Uzmanları, Gelirler Kontrolörleri, Maliye Müfettişleri, Yeminli Mali Müşavir, mali müşavirler ve muhasebeciler tarafından yerine getirildiği aşikardır.

Ancak yukarıda da belirttiğim üzere, mükellefler adına daha etkili dava takibi ve davaların kazanılması yönünden, vergi mevzuatının hukuksal mantıkla yorumlanması ve dava konusu olaya uygulanması açısından, vergi avukatlığı konusunda uzman ve tecrübeli bir vergi avukatının da bu sürece dahil olmasının önemli olduğunu belirtmek isterim. Neticede vergi tarhiyatlarının ve diğer vergisel işlemlerin yargılama aşamasında mahkemece hukuksal bir işlem olarak değerlendirilip buna göre karar verildiğinden, bu aşamada vergi yargılaması hukukuna hakim uzman bir avukat tarafından bu sürecin yönlendirilmesi daha mantıklıdır.

Bu amaçla, vergi yargısı alanındaki vergi avukatı boşluğu doldurmak ve vergi ihtilaflarının inceleme aşamasından, vergi mevzuatında öngörülen uzlaşma dahil çözüm yollarının uygulanmasına; konunun yargı organlarına intikal ettirilerek sonuçlandırılmasına kadar tüm aşamalarında, gerekli hukuksal başvuru ve savunma dilekçelerinin hazırlanmasında hukuki tecrübelerimi aktarmak ve yardımcı olmak amacıyla bu siteyi açmış bulunuyorum.Diğer Makalelergeri