Avukat Halil İbrahim Turan - Vergi Hukuku - Vergi Davası - Vergi Mahkemesi - Vergi Avukatı

Makaleler
HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI NEDİR HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI UYGULAMA ESALARI NELERDİR

Haksız Çıkma Zammı Nedir?

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58. maddesinin 5. fıkrasında ise itirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağının % 10 zamla tahsil edileceği hükme bağlanmıştır.
 

6183 sayılı Kanun'un 58. maddesi uyarınca kamu alacağının % 10 zamla tahsil edilebilmesi için ilgili adına düzenlenen ödeme emrine karşı açılan dava sonucunda tamamen veya kısmen haksız çıktığının yargı kararı ile ortaya konulması, yasal düzenlemede yer alan zammın tutarının tamamen veya kısmen reddolunan miktar üzerinde hesaplanması gerekmektedir.

30.06.2007 tarih ve 26568 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe konulan (1) sayılı Tahsilat Genel Tebliğinin İkinci Kısım, Birinci Bölümünde yer alan (III/5) işaretli bendinde, 6183 sayılı Kanunun 58'inci maddesinin beşinci fıkrasında; İtirazında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki itirazın reddolunduğu miktardaki amme alacağı %10 zamla tahsil edilir. hükmünün yer almıştır.

Bu madde hükmü ile ödeme emrine dava açan borçlunun tamamen veya kısmen haksız çıkması halinde %10 haksız çıkma zammı alınacağının açıkça belirtildiği, bu düzenleme, ödeme emrine karşı mesnetsiz dava açılmasını önlemeye yönelik bir düzenleme olduğundan, ödeme emrine karşı açılan davaların reddi halinde %10 zammın kesinleşecek kararlar üzerine uygulanması gerekmektedir.

Haksız Çıkma Zammı Uygulama Esasları Nelerdir?

1-Yukarıda açıklanan yasal düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere haksız çıkma zammının, ödeme emrine karşı açılan davanın reddine ilişkin hükmün kesinleşmesinden sonra istenebileceği açıktır.

Haksız çıkma zammı alınabilmesi için haksız çıkma zammının konusunu oluşturan amme alacağının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davada verilen ret kararı için temyiz yoluna gidilmesi halinde, temyiz isteminin sonucunun beklenmeksizin istenilen haksız çıkma zammında hukuka uygunluk bulunmayacaktır.

2-6183 sayılı Yasa'nın 58. maddesinin 5. fıkrasında düzenlenen anlamda borçlunun itirazında tamamen veya kısmen haksız olduğunun saptanması halinde haksız çıkma zammı istenebilir.

Ödeme emrinin iptali istemiyle açılan davanın işin esasına girilmeksizin süre aşımı yönünden reddedilmesi  halinde davacının itirazında haksız çıktığını kabul etmek mümkün olmadığından, ve 6183 sayılı Yasa'nın 58. maddesinin 5. fıkrasında düzenlenen anlamda tamamen veya kısmen haksız olduğu veya haklı olduğu hususu saptanmadığından, tamamen haksız çıktığından bahisle ceza ihbarnamesi düzenlenmesi halinde bu durum hukuka uygun olmayacaktır.

3-Yine ödeme emrine itiraz davasının vergilerin terkini nedeniyle  feragatle sonuçlanması nedeniyle mahkemece karar verilmesine yer olmadığına karar verilmesi halinde  feragat nedeniyle uyuşmazlığın esası hakkında karar verilmesine yer olmadığı yolundaki vergi mahkemesi kararı davanın  tamamen veya kısmen haksız çıktığı veya davasının reddedildiği anlamına gelmediğinden haksız çıkma zammı istenemeyecektir.

 4-Haksız çıkma zammı, ödeme emrine karşı dava açan kimseden istenmesi gerekmekte olup; ödeme emrine davaya açmayan diğer ortak veya şirketten haksız çıkma zammı istenmesi hukuka aykırılık teşkil etmektedir.

Vergi davasına bakan vergi avukatı olarak vergi avukatı kanalı ile açacağınız vergi davasında Haksız Çıkma Zammında yukarıda belirtilen esasların dikkate alınması gerekmekte olup; bu esaslara aykırı olarak düzenlenen haksız zammı ihbarnameleri hukuka aykırı olacaktır.Diğer Makalelergeri